CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH
BINHDINH WATER SUPPLY AND SEWERAGE JOINT STOCK COMPANY
Thanh toán qua ngân hàng:
Thanh toán qua các tổ chức trung gian: