TEM2new2017
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định công khai báo cáo tài chính quý III năm 2017
     CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH Mã chứng khoán:BDW Trụ sở chính: Số 146, đường Lý Thái Tổ, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam Điện thoại : (0256) 3946161 - 3646061 Fax: (0256) 3847.843 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định công khai báo cáo tài chính quý III năm 2017 được lập 17/10/2017 bao gồm: BCĐKT, BCKQKD, BCLCTT, TMBCTC.Giải trình lợi nhuận sau thuế quí III năm 2017.Nội dung chi tiết báo cáo xem tại đây.  
Thông báo về việc thôi giữ chức vụ thành viên hội đông quản trị
      Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, cùng quý cổ đông Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Định. Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Định, xin trân trọng thông báo như sau: Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 24/08/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định về việc thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Phó giám đốc Công ty để nghỉ hưởng chế độ hưu trí đối với ông Đặng Đình Lân. Xem chi tiết tại đây.       
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ NĂM 2017 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
  Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định đã được soát xét bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM. Chiết tiết báo cáo xem tại đây
Thông báo Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn
      Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, cùng quý cổ đông Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Định. Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Định, xin trân trọng thông báo như sau: Ngày chốt danh sách sở hửu 12/06/2017 đến ngày 30/06/2017, Danh sách cổ đông nhà nước và cổ đông lớn, sở hửu cổ phần Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Định như sau: Xem chi tiết tại đây.       
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định công khai báo cáo tài chính quý III năm 2017
     CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH Mã chứng khoán:BDW Trụ sở chính: Số 146, đường Lý Thái Tổ, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam Điện thoại : (0256) 3946161 - 3646061 Fax: (0256) 3847.843 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định công khai báo cáo tài chính quý III năm 2017 được lập 17/10/2017 bao gồm: BCĐKT, BCKQKD, BCLCTT, TMBCTC.Giải trình lợi nhuận sau thuế quí III năm 2017.Nội dung chi tiết báo cáo xem tại đây.  
Thông báo về việc thôi giữ chức vụ thành viên hội đông quản trị
      Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, cùng quý cổ đông Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Định. Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Định, xin trân trọng thông báo như sau: Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 24/08/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định về việc thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Phó giám đốc Công ty để nghỉ hưởng chế độ hưu trí đối với ông Đặng Đình Lân. Xem chi tiết tại đây.       
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ NĂM 2017 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
  Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định đã được soát xét bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM. Chiết tiết báo cáo xem tại đây

Tra cứu tiền nước

   
 

Thông báo

Thông báo về Quyết định giá bán nước máy từ năm 2015 đến 2020 và Quyết định giá dịch vụ thoát nước xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định từ năm 2017-2019. Xem chi tiết tại đây

BÁO ĐIỆN TỬ
logo
 

chinhphu

 

phapluat

 

baobinhdinh