Được đăng: 24 Tháng 7 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH  

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN QUA CÁC THỜI KỲ

       I. Tên doanh nghiệp, địa điểm, liên hệ:

1. Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định

2. Địa chỉ: 146 Lý Thái Tổ - TP. Quy Nhơn - Bình Định.

3. MST: 4100258955    Điện thoại: (0256) 3747306

II. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty qua các thời kỳ:

1. Nhà máy nước Quy Nhơn (1976-1992):

Tháng 3/1977, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghĩa Bình lần thứ nhất (tại thị xã Quy Nhơn) đề ra phương hướng nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu về khôi phục và phát triển kinh tế-văn hoá xã hội 5 năm (1976-1980). Trong đó, kế hoạch nhiệm vụ hai năm 1977-1978 là tiến hành cải tạo, khôi phục kinh tế, phát triển văn hoá.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác cấp nước và nhu cầu nước sinh hoạt cho nhân dân; Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, ngày 23/12/1976 Ủy ban nhân dân tỉnh Nghĩa Bình đã ký Quyết định số 1099/QĐ-TC thành lập Nhà máy nước Quy Nhơn - tiền thân của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định ngày nay.

 Nhà máy nước Quy Nhơn là đơn vị hạch toán độc lập - trực thuộc Ty Xây dựng Nghĩa Bình (nay là Sở Xây dựng Bình Định). Ngay sau khi tiếp nhận hệ thống cấp nước Quy Nhơn do chế độ cũ để lại với hệ thống đường ống cũ có công suất khoảng 2.000m3/ngày đêm, chủ yếu phục vụ cho các trại lính, các công sở của chính quyền tỉnh đóng trên địa bàn thị xã Quy Nhơn trước đây của chế độ cũ (không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh). Nhà máy nước Quy Nhơn đã tiến hành cải tạo lại 3 giếng bơm tại Ty Thủy lợi, giếng bơm Bàu Sen và giếng bơm Cây Thị, công suất cấp nước sau khi cải tạo đạt khoảng 5.000m3/ngày đêm nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu ngày càng tăng của nhân dân thị xã Quy Nhơn. Mặt khác, chất lượng nước vẫn chưa đạt được yêu cầu vệ sinh do bị nhiễm dầu trong quá trình khoan khai thác ngay trong thị xã gần các hộ dân cư.

Để đáp ứng nhu cầu cấp nước ngày càng tăng của nhân dân thị xã Quy Nhơn và phục vụ cho quá trình phát triển đô thị, UBND tỉnh Nghĩa Bình đã quyết định thành lập Ban Kiến thiết Nhà máy nước Quy Nhơn - đơn vị trực thuộc Ty Xây dựng Nghĩa Bình.

Ban Kiến thiết Nhà máy nước Quy Nhơn có chức năng và nhiệm vụ cải tạo Nhà máy nước hiện có, xây dựng Nhà máy nước mới với công suất 10.000m3/ngày đêm. Năm 1998 tiếp tục đầu tư nâng công suất cấp nước cho thị xã Quy Nhơn lên 20.000m3/ngày.

Nhà máy nước Quy Nhơn có nhiệm vụ: Tổ chức quản lý sản xuất cấp nước phục vụ các cơ quan Nhà nước, cơ sở sản xuất và các khu vực nhân dân trong thị xã Quy Nhơn theo kế hoạch của Sở Xây dựng giao; Thực hiện tốt các nguyên tắc, chế độ quản lý kinh tế, các chỉ tiêu kế hoạch của Nhà nước đã ban hành và của Sở Xây dựng; Chăm lo đời sống cán bộ công nhân theo chế độ, chính sách, động viên mọi người thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bộ máy tổ chức Nhà máy nước Quy Nhơn: có 01 Giám đốc, 01 Phó Giám đốc, có cán bộ nghiệp vụ trong tổ bộ chuyên môn làm nhiệm vụ quản lý, có các tổ công nhân trực tiếp làm nhiệm vụ vận hành máy, thi công làm đường ống dẫn nước và sửa chữa sự cố hư hỏng trên cơ sở chỉ tiêu lao động được duyệt của Sở Xây dựng.

Ngày 03/3/1989 Ủy ban nhân dân tỉnh Nghĩa Bình ra quyết định số 368/QĐ-UB về việc sát nhập Ban kiến thiết Nhà máy nước Quy Nhơn và Ban kiến thiết sửa chữa - xây dựng nhà ở và công trình công cộng thành Ban quản lý công trình đô thị. Đồng thời giao cho Sở Xây dựng giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp quản lý.

Ban Quản lý công trình đô thị có tư cách pháp nhân đầy đủ, có khuôn dấu riêng và được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định hiện hành. Nhiệm vụ của Ban Quản lý công trình đô thị căn cứ Điều lệ quản lý xây dựng-cơ bản, thực hiện toàn bộ những nhiệm vụ của 2 Ban kiến thiết Nhà máy nước Quy Nhơn và Ban kiết thiết sửa chữa - xây dựng nhà ở và công trình công cộng.

Tổ chức bộ máy Ban Quản lý công trình: có 01 Giám đốc, 01 Phó Giám đốc giúp việc và một số cán bộ làm công tác chuyên môn nghiệp vụ. Giao cho Giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo Ban kiến thiết Nhà máy nước Quy Nhơn, Ban kiến thiết sửa chữa - xây dựng nhà ở và công trình công cộng kiểm kê, thanh quyết toán và tổ chức việc sát nhập theo đúng những quy định của Nhà nước, xong trong tháng 3 năm 1989.

Ngày 04/8/1989, Sở Xây dựng Bình Định ra Quyết định số 30/QĐ-SXD chuyển giao chức năng chủ đầu tư công trình cấp nước cho tàu biển từ Ban Quản lý công trình-đô thị sang Nhà máy nước Quy Nhơn. Đến ngày 10/8/1989 Ban Quản lý công trình đô thị phải bàn giao toàn bộ công trình cấp nước tàu biển cho Nhà máy nước Quy Nhơn.

Ngày 04/3/1989 Bộ Chính trị đã có Quyết định số 83/QĐ-TW chia tỉnh Nghĩa Bình thành 02 tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi.

Ngày 30/6/1989 tại kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khoá VIII đã thông qua quyết định tách tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi.

Sau khi tái lập, tỉnh Bình Định có những điều kiện thuận lợi cơ bản. Tỉnh có 11 đơn vị hành chính trực thuộc là thành phố Quy Nhơn và 10 huyện: Tuy Phước, An Nhơn, Tây Sơn, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão. Tổng diện tích vẫn được giữ nguyên như trước ngày hợp nhất. Dân số trong tỉnh có 1.246.178 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số 23.451 người. Mật độ dân số 206 người/km2.

Từ phân tích những thuận lợi và khó khăn của một tỉnh mới tái lập; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bình Định đã kịp thời ban hành nhiều chủ trương chính sách phù hợp với đặc điểm tình hình lúc bấy giờ, để ổn định và phát triển kinh tế- xã hội ở các địa phương trong tỉnh.

2. Công ty Cấp nước Bình Định (1992-1996):

Ngày 28/12/1992, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã ra Quyết định số 2611/QĐ-UB về việc thành lập doanh nghiệp Nhà nước và đổi tên Nhà máy nước Quy Nhơn thành Công ty Cấp nước Bình Định.

Công ty Cấp nước Bình Định được thành lập với ngành nghề kinh doanh là: Sản xuất và phân phối nước, thi công xây lắp đường ống nước.

Trong giai đoạn này, Tỉnh đã quan tâm đầu tư một số công trình cấp nước, tiêu biểu như: đã có Quyết định số 1878/QĐ-UB-TKĐT ngày 25/5/1994 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định phê duyệt bảng thiết kế dự toán Công trình cấp nước thành phố Quy Nhơn, hạng mục công trình bể nước 3.000m3

3. Công ty Cấp thoát nước Bình Định (1996-2010):

Để thực hiện mục tiêu phát triển đô thị theo chương trình hành động từ 1996 đến năm 2000 thì nhiệm vụ xây dựng cơ sở hạ tầng nói chung và xây dựng hệ thống cấp thoát nước cho các đô thị trong tỉnh nói riêng mà nhất là thành phố Quy Nhơn là một nhu cầu rất lớn và bức xúc.

Vào thời điểm từ trước đến tháng 9/1996, ở Bình Định công tác cấp thoát nước do 2 đơn vị đảm nhiệm (cấp nước do Công ty cấp nước đảm nhiệm, thoát nước do Công ty công chính thành phố đảm nhiệm).

Tuy nhiên so với yêu cầu của nhiệm vụ phát triển đô thị thì còn nhiều hạn chế, vì nhiệm vụ cấp nước và thoát nước còn phân tán, chưa tập trung nên chưa phát huy tính tương hỗ lẫn nhau giữa cấp và thoát nước. Theo chủ trương của Bộ Xây dựng và thực tế nhiều địa phương đã làm theo mô hình cấp và thoát nước đều do một đơn vị đảm nhiệm, với mô hình này nhiều tỉnh đã đạt được kết quả theo chiều hướng tích cực. Đồng thời để có kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống cấp thoát nước cho các đô thị trong tỉnh cần phải tranh thủ vốn vay của các tổ chức quốc tế. Trên cơ sở đề nghị của Công ty Cấp nước và của UBND tỉnh, Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) đồng ý cho Công ty Cấp nước Bình Định vay theo dự án phục vụ cho công tác cấp thoát nước thành phố Quy Nhơn. Công ty Cấp nước Bình Định là một thành viên của 7 tỉnh được vay vốn của Ngân hàng phát triển Châu Á với điều kiện là đơn vị phải vừa làm nhiệm vụ cấp nước vừa làm nhiệm vụ thoát nước.

Ngày 23/9/1996, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã ra Quyết định số 2312/QĐ-UB về việc bổ sung nhiệm vụ thoát nước cho Công ty Cấp nước Bình Định và đổi tên Công ty Cấp nước Bình Định thành Công ty Cấp thoát nước Bình Định.

Công ty Cấp thoát nước Bình Định là Doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Sở Xây dựng Bình Định. Công ty thực hiện các chức năng nhiệm vụ: Quản lý sản xuất và kinh doanh nước sạch; Quản lý, duy tu, nạo vét và xử lý chất thải hệ thống thoát nước; Hút và xử lý chất thải bể phốt hầm cầu; Tư vấn lập dự án và thiết kế công trình cấp thoát nước; Thi công xây lắp, sửa chữa công trình cấp thoát nước; Kinh doanh vật tư, thiết bị chuyên ngành cấp thoát nước; Kiểm định đồng hồ đo nước lạnh.

Theo chủ trương chung của Bộ Xây dựng và để thực hiện được Dự án Cấp nước và Vệ sinh TP-QuyNhơn do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ nâng công suất Nhà máy nước Quy Nhơn lên 4,5 vạn m3/ngày đêm; Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao cho Sở Xây dựng phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn và các ngành liên quan xây dựng đề án quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công ty Cấp thoát nước Bình Định theo đúng Quyết định số 2312/QĐ-UB ngày 23/9/1996 của UBND tỉnh nhằm thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác và sử dụng hệ thống cấp, thoát nước trong thành phố Quy Nhơn đúng chức năng và đạt hiệu quả cao nhất.Thực hiện dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống cấp nước cho thành phố Quy Nhơn từ 20.000m3/ngày đêm lên 45.000m3/ngày đêm, giai đoạn 1997-2001. 

Sau khi hoàn thành giai đoạn 1 dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống cấp nước cho thành phố Quy Nhơn; Công ty Cấp thoát nước Bình Định tiếp tục thực hiện các gói thầu thi công công trình cấp nước sạch; đảm bảo sản lượng và chất lượng nước cung cấp phục vụ đời sống sinh hoạt cho nhân dân nội thành Quy Nhơn, các khu Tái định cư, Khu công nghiệp Phú Tài, thị trấn Diêu Trì.

Năm 2005, Dự án ADB đã hoàn thành và bàn giao cho Công ty Cấp thoát nước Bình Định tiếp nhận quản lý và vận hành thêm 09 trạm bơm giếng và Nhà máy Xử lý nước Phú Tài với công suất 25.000m3/ngày đêm. Hệ thống cấp nước mới hoạt động đã nâng công suất cấp nước từ 20.000m3/ngày đêm lên 45.000 m3/ngày đêm. Lưu lượng nước cung cấp phục vụ cho nhân dân thành phố Quy Nhơn được đảm bảo tốt hơn. Các khu dân cư trên cao và sâu trong các hẻm đã có hệ thống cấp nước đến tận nhà.

Năm 2006 ngoài nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Công ty Cấp thoát nước Bình Định còn bắt đầu tiến hành triển khai thi công Dự án cấp nước 9 Thị trấn tỉnh Bình Định và Dự án cấp nước cho khu Kinh tế Nhơn Hội theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Năm 2007 Công ty thực hiện việc tiếp nhận quản lý và vận hành hệ thống thoát nước thành phố Quy Nhơn từ Công ty Môi trường đô thị Quy Nhơn chuyển giao theo chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Năm 2008, Công ty Cấp thoát nước Bình Định đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu được Ủy ban nhân dân tỉnh giao; Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản Nhà nước giao, bảo toàn và phát triển vốn của công ty; trả nợ nguồn vốn vay của Bộ Tài chính để thực hiện Dự án nâng công suất cấp nước thành phố Quy Nhơn do ADB tài trợ phát huy tính hiệu quả rõ rệt, việc trả nợ cho dự án Công ty thực hiện đúng thời gian quy định.

Công ty tiếp tục triển khai thực hiện dự án cấp nước khu Kinh tế Nhơn Hội (giai đoạn 1) và Dự án cấp nước khu Tái định cư Nhơn Phước (giai đoạn 1) từ nguồn vốn vay Quỹ tồn ngân Kho bạc Nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh giao Công ty Cấp thoát nước làm chủ đầu tư. Dự án cấp nước 9 thị trấn tỉnh Bình Định tiếp tục triển khai các hạng mục xây lắp nhà điều hành, hệ thống mạng lưới đường ống cấp nước, đảm bảo tiến độ yêu cầu đặt ra.

Năm 2009, Công ty Cấp thoát nước Bình Định tiếp tục phát triển hệ thống cấp nước đến các vùng dân cư trong địa bàn thành phố Quy Nhơn lâu nay chưa có nước sạch như: khu công nghiệp Phú Tài, thị trấn Diêu Trì, khu Tái định cư Nhơn Phước, khu Kinh tế Nhơn Hội.

Trong các năm 2005-2009, Công ty Cấp thoát nước Bình Định có 05 Phòng ban và 05 Đội tổ sản xuất trực thuộc, với tổng số cán bộ, CNVCLĐ Công ty là: 205 người, trong đó: 44 CBCNVC có trình độ Đại học và 31 CBCNVCLĐ có trình độ Cao đẳng, Trung cấp; Thợ bậc cao có: 14 công nhân. Sau đó thành lập 02 Xí nghiệp cấp nước trực thuộc; nâng tổng số cán bộ, CNVCLĐ và 02 Xí nghiệp là: 261 người, trong đó có 78 Đại học, 65 Cao đẳng, Trung cấp và 18 công nhân thợ bậc cao.

3. Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định (2010-2015):

Năm 2010, thực hiện Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ về chuyển đổi Công ty Nhà nước thành Công ty TNHH một thành viên và tổ chức quản lý Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Ngày 24/6/2010 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã ra Quyết định số 270/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty Cấp thoát nước Bình Định thành Công ty TNHH một thành viên.

Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định được chuyển từ Công ty nhà nước sang Công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; với ngành nghề kinh doanh: Quản lý sản xuất và kinh doanh nước sạch; Quản lý, duy tu, nạo vét và xử lý chất thải hệ thống thoát nước; Hút và xử lý chất thải bể phốt hầm cầu; Tư vấn lập dự án và thiết kế công trình cấp thoát nước; Thi công xây lắp, sửa chữa công trình cấp thoát nước; Kinh doanh vật tư, thiết bị chuyên ngành cấp thoát nước; Kiểm định đồng hồ đo nước lạnh; Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật khi được sự chấp thuận của chủ sở hữu.

Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/7/2010. Công ty được chuyển giao nguyên trạng toàn bộ vốn, tài sản hiện có trên báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2009 của Công ty Cấp thoát nước Bình Định cho Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định quản lý và sử dụng. Tổng số lao động trước khi chuyển đổi: 266 người; Lao động tiếp tục làm việc sau chuyển đổi: 260 người; Lao động phải xử lý sau chuyển đổi: 06 người (diện dôi dư). Công ty Cấp thoát nước Bình Định đã xây dựng phương án cụ thể thông qua Sở Lao động-Thương binh và xã hội thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt làm cơ sở thực hiện.

Thực hiện quyết toán các Dự án: Dự án Cấp nước và Vệ sinh TP-Quy Nhơn (từ nguồn vốn vay ADB); Dự án Cấp nước 09 thị trấn tỉnh Bình Định (từ nguồn vốn vay WB); Dự án cấp nước cho khu Kinh tế Nhơn Hội, khu Tái định cư Nhơn Phước (giai đoạn 1); Dự án Nâng cấp và cải tạo Nhà máy xử lý nước Phú Tài.

Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định đã điều chỉnh, sắp xếp, bố trí các Phòng Ban, Đội sản xuất và công việc cho CBCNV phù hợp với mô hình chuyển đổi của Công ty, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ và tăng hiệu quả hoạt động sản xuất-kinh doanh; sát nhập Tổ Kiểm tra Quy chế quản lý hệ thống CTN thuộc Đội Kiểm tra-Kiểm định-Quản lý, bảo dưỡng xe máy thiết bị vào Đội Quản lý-Sửa chữa hệ thống cấp nước và đổi tên thành Đội Kiểm tra-Quản lý-Sửa chữa hệ thống cấp nước. Tiếp tục điều chỉnh, sắp xếp, bố trí các Phòng Ban, Đội sản xuất và công việc cho CBCNV phù hợp với mô hình chuyển đổi của Công ty, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ và tăng hiệu quả hoạt động sản xuất - kinh doanh; thành lập Tổ Chống thất thoát nước; tách 02 Tổ Ghi-Thu 1 và 2 thuộc phòng Kinh doanh thành 03 Tổ Ghi-Thu 1, 2 và 3; đổi tên Đội Kiểm định-Quản lý-Bảo dưỡng xe máy thiết bị thành Đội Kiểm định-Bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị.

Ngày 24/12/2010 ký Hợp đồng số 178/2010/HĐXD giữa bên giao thầu là Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định và bên nhận thầu là Liên danh Nam Ngân-Á Châu về việc thi công gói thầu Tổng thầu thi công xây lắp và cung cấp vật tư, thiết bị thuộc dự án Nâng cấp và cải tạo Nhà máy XLN Phú Tài - thành phố Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Thời gian thi công là 327 ngày. Vận hành chạy thử để kiểm tra chất lượng nước sau lắng, đồng thời nhà thầu khẩn trương khắc phục các thiếu sót, tồn tại theo ý kiến của hội đồng nghiệm thu công trình ngày 25/12/2011 theo quy định của hợp đồng.

Hoàn thành và thực hiện đề án thành lập Xí nghiệp thoát nước thành phố Quy Nhơn từ phòng Kỹ thuật, phòng Kế toán-Tài chính và 02 Đội Xây lắp hệ thống cấp thoát nước, Quản lý-Duy trì hệ thống thoát nước số I và II, Tổ Lái xe đã được UBND Tỉnh phê duyệt ngày ngày 15/11/2011; Hoàn chỉnh đề án chuyển đổi Ban QLDA Công ty thành phòng Quản lý dự án đã được Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định ban hành quyết định ngày 06/12/2011; Hoàn thành việc chuyển đổi quyền sở hữu tài sản (quyền sử dụng đất) từ Công ty Cấp thoát nước Bình Định thành Công ty TNHH một thành viên.

Công ty thực hiện việc tiếp nhận và vận hành hệ thống cấp nước sạch xã Nhơn Hải theo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh từ Chủ đầu tư là UBND TP-Quy Nhơn; Đã vận hành cung cấp nước sạch cho nhân dân xã Nhơn Hải đảm bảo lưu lượng, áp lực và chất lượng nước theo Thông tư 04/2009/TT-BYT ngày 17/06/2009 của Bộ Y tế.

Công ty thực hiện công tác di dời đường ống cấp nước phục vụ cho việc nâng cấp và mở rộng QL1A, QL19, QL1D, đường Trần Phú theo đúng hồ sơ thiết kế dự toán được duyệt, đảm bảo an toàn cấp nước theo quy định.

Công ty tiến hành xây dựng phương án giá bán nước máy từ năm 2015-2020 trình UBND tỉnh Bình Định phê duyệt tại Quyết định số 4225/QĐ-UBND ngày 17/12/2014.

Công ty tiếp nhận bàn giao và đưa vào vận hành Nhà máy xử lý nước thải Nhơn Bình (từ tháng 10/2014), Nhà máy xử lý nước thải 2A phường Trần Quang Diệu (tháng 11/2014); đưa 02 Nhà máy đi vào hoạt động ổn định.

Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định đã phối hợp với tư vấn SENCO, tư vấn OCI lập dự án xây dựng Nhà máy xử lý nước sạch Nam sông Hà Thanh theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh; Liên hệ các cơ quan chức năng thu thập số liệu theo yêu cầu của tư vấn lập Đề cương chi tiết Dự án nâng công suất hệ thống cấp nước TP-Quy Nhơn từ 54.300m3/ng.đêm lên 80.000m3/ng.đêm. Liên hệ Công ty tư vấn Hân Minh lập báo cáo kinh tế kỹ thuật nâng công suất Nhà máy nước Nhơn Thành lên 2.500m3/ng.đêm.

Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định đã tiến hành thành lập Phòng Quản lý chất lượng nước trực thuộc Công ty để thực hiện việc kiểm tra chất lượng nước sinh hoạt tại TP Quy Nhơn và 9 thị trấn trong tỉnh; Kiểm tra chất lượng nước thải sau xử lý tại Nhà máy xử lý nước thải Nhơn Bình và Nhà máy xử lý nước thải 2A Trần Quang Diệu. Công ty đã thành lập Phòng Vi tính để quản trị toàn bộ hệ thống mạng của Công ty.

5. Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định (2015 đến nay):

Thực hiện Quyết định số 512/QĐ-CTUBND ngày 20/3/2012 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước tại tỉnh Bình Định giai đoạn 2012-2015.

Trong năm 2014, Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty đã triển khai thực hiện các bước công việc của công tác cổ phần hóa Công ty: Thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc cổ phần hóa; Xây dựng kế hoạch, dự trù chi phí cổ phần hóa Công ty; Tuyên truyền, phổ biến các văn bản, chủ trương về cổ phần hóa cho người lao động tại Công ty; Xác định giá trị doanh nghiệp để thực hiện CPH Công ty; Chốt danh sách lao động thường xuyên làm việc tại Công ty theo các đối tượng: hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn đến ngày 30/9/2014.

Thực hiện tổ chức bán đấu giá cho các nhà đầu tư thông thường thông qua hình thức bán đấu giá tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh ngày 31/12/2014.

Ngày 26/3/2015, Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định. Đại hội đã thông qua dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần; thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và bầu Hội đồng quản trị (05 người) và Ban kiểm soát (03 người).

Ngày 01/4/2015, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định đã chính thức đi vào hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4100258955 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Định cấp ngày 01/4/2015.

Công ty được tổ chức theo mô hình Công ty cổ phần; Bộ máy tổ chức gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty: Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban điều hành Công ty gồm: Giám đốc, 02 Phó Giám đốc và Kế toán trưởng; 07 phòng chuyên môn; 04 Đội sản xuất; 02 Tổ và 02 Xí nghiệp cấp nước trực thuộc. Tổng số CBCNVCLĐ Công ty tính đến 31/12/2015 là 400 người; trong đó: 03 CBCNVC có trình độ cao học; 95 CBCNVC có trình độ Đại học; 05 CBCNVC có trình độ Cao đẳng; 04 CBCNVC có trình độ Trung cấp; công nhân trực tiếp sản xuất từ bậc 1-7 là: 273 người; lao động phổ thông: 20 người.

Ngày 27/4/2015, Công ty đã thực hiện bàn giao chức năng quản lý, vận hành hệ thống thoát nước đô thị thành phố Quy Nhơn và 61 lao động về Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quy Nhơn.

Để phù hợp với mô hình hoạt động Công ty sau khi cổ phần hóa, Công ty thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh Trưởng phó các Phòng nghiệp vụ, Đội sản xuất và Xí nghiệp trực thuộc theo Quy chế Công ty. Điều chỉnh, sửa đổi và lập Quyết định ban hành các Nội quy, Quy chế Công ty phù hợp với mô hình hoạt động Công ty. Thực hiện việc hợp nhất Đội Xây dựng-Xây lắp hệ thống cấp nước và Đội Kiểm tra-Quản lý-Sửa chữa hệ thống cấp nước thành Đội Quản lý-Xây dựng hệ thống cấp nước; Tách Tổ kiểm tra quy chế quản lý HTCN thuộc Đội Quản lý xây dựng hệ thống cấp nước thành Tổ kiểm tra quy chế quản lý hệ thống cấp nước trực thuộc Công ty; Tách Tổ Ghi Thu I, II, III thuộc phòng Kinh doanh thành lập Đội Ghi Thu thuộc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.

III. Lãnh đạo qua các thời kỳ, giai đoạn:

1. Các đồng chí nguyên là lãnh đạo Công ty qua các thời kỳ:            

- Đ/c Nguyễn Hòa:   

Giám đốc Nhà máy nước (1976 - 1978

- Đ/c Ngô Phong Thanh:

Phó Giám đốc Nhà máy nước (1976 - 1978)

Giám đốc Nhà máy nước (1978 - 1983)

- Đ/c Trần Ngọc Quế:

Giám đốc Nhà máy nước (1983 - 1985)

- Đ/c Phạm Bộ:

Phó Giám đốc Nhà máy nước (1983 - 1985)

Giám đốc Nhà máy nước (1985 - 11/1992)

Giám đốc Công ty (12/1992 - 01/2000)

Giám đốc Ban QLDA Cấp nước và Vệ sinh TP-Quy Nhơn (11/2997 - 02/2000)

- Đ/c Nguyễn Ngọc Trai:

Phó Giám đốc Nhà máy nước (1985 - 1990)

Bí thư Chi bộ Nhà máy nước (1985 - 1990)

- Đ/c Võ Nguyên Hồng:

Phó Giám đốc Nhà máy nước (01/1990 - 11/1992)

Phó Giám đốc Công ty (12/1992 - 02/2000)

Quyền Giám đốc Công ty (3/2000 - 12/2001)

Giám đốc Công ty (01/2002 - 6/2009)

Giám đốc Ban QLDA Cấp nước và Vệ sinh TP-Quy Nhơn (3/2000 - 6/2009)

Giám đốc Ban QLDA Cấp nước 09 thị trấn tỉnh Bình Định (3/2005 - 6/2009)

Bí thư Chi bộ Công ty (2005 - 2007)

Bí thư Đảng ủy Công ty (2007 - 2009)

- Đ/c Trần Thanh Dũng:

Phó Giám đốc Công ty (5/2006 - 6/2009)

Giám đốc Công ty (7/2009 - 6/2010)

Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty (7/2010 - 3/2015)

Bí thư Đảng ủy Công ty (2009 - 2010, 2010 - 2015)

Chủ tịch Công đoàn Công ty (2008 - 2009)

- Đ/c Nguyễn Đình Nam:

Phó Giám đốc Công ty (01/2003 - 06/2010)

Phó Bí thư Chi bộ Công ty (2005 - 2007)

Phó Bí thư Đảng ủy Công ty (2007 - 2008) 

Chủ tịch Công đoàn Công ty (2006 - 2008)

- Đ/c Đặng Đình Lân:

Phó Giám đốc Công ty (11/2000 - 9/2017)

Thành viên HĐQT Công ty (4/2015 - 9/2017)

Phó Bí thư Đảng ủy Công ty

(2009 - 2010, 2010 - 2015, 2015 - 2017)

2. Ban điều hành hiện nay của Công ty:

Ông Nguyễn Văn Châu:

Phó Giám đốc Công ty (từ tháng 12/2013 đến 3/2015) 
Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty (từ tháng 4/2015 đến 6/2020) 
Chủ tịch HĐQT Công ty (từ tháng 7/2020 đến nay) 
Ủy viên BCH Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Bình Định (nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025) 
Bí thư BCH Đảng bộ Công ty (nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025) 
Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty (từ tháng 10/2009 đến 9/2011, nhiệm kỳ 2011 - 2013, từ tháng 4/2014 đến 5/2015)

Ông Lê Tiến Dũng:

Phó Giám đốc Công ty (từ tháng 12/2013 đến 6/2020) 
Giám đốc Công ty (từ tháng 7/2020 đến nay)
Thành viên HĐQT Công ty (từ tháng 4/2015 đến nay)
Uỷ viên BCH Đảng bộ Công ty (từ tháng 5/2015 đến 11/2017) 
Phó Bí thư BCH Đảng bộ Công ty (từ tháng 12/2017 đến 02/2020, nhiệm kỳ 2020 -2025) 
Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty (từ tháng 6/2015 đến 4/2019, từ tháng 5/2019 đến 7/2020) 

Ông Lê Thanh Cường:

Kế toán trưởng Công ty (từ tháng 9/2014 đến 6/2020)
Phó Giám đốc Công ty (từ tháng 7/2020 đến nay) 
Thành viên HĐQT Công ty (từ tháng 7/2020 đến nay) 
Uỷ viên BCH Đảng bộ Công ty (nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025) 
Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty (từ tháng 8/2020 đến nay)

Ông Nguyễn Nguyễn Hoài  Viễn:

Phó Giám đốc Công ty (từ tháng 7/2020 đến nay) 
Uỷ viên BCH Đảng bộ Công ty (từ tháng 12/2017 đến 02/2020, nhiệm kỳ 2020 - 2025) 
Ủy viên BTV Công đoàn cơ sở Công ty (nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ông Đặng Hoàng Trung:

Kế toán trưởng Công ty (từ tháng 7/2020 đến nay) 
Ủy viên BTV Công đoàn cơ sở Công ty (từ tháng 8/2020 đến nay) 

Bà Trần Nguyễn Hạnh Lan:

Trưởng ban Ban kiểm soát Công ty (từ tháng 7/2020 đến nay)

 

IV. Thành tích thi đua khen thưởng của Công ty:

- Năm 2000-2002 Công ty Cấp thoát nước Bình Định được UBND tỉnh tặng bằng khen; được công nhận Công đoàn vững mạnh và Chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh.

- Năm 2003 được UBND tỉnh tặng cờ thi đua dẫn đầu Ngành xây dựng;  được công nhận Công đoàn vững mạnh và Chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh.

- Năm 2004 được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc Ngành xây dựng;  được công nhận Công đoàn vững mạnh và Chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh.

- Năm 2000-2002 và năm 2004 được UBND tỉnh tặng bằng khen xuất sắc thực hiện chế độ chính sách BHXH đối với người lao động.

- Năm 2004 được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc; được công nhận Chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh.

- Năm 2005 được tặng cờ thi đua xuất sắc của Bộ Xây dựng tại Quyết định số 09/QĐ-BXD ngày 04/01/2006; được công nhận Công đoàn vững mạnh và Chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh.

- Năm 2006 được tặng thưởng Cờ thi đua của UBND tỉnh; được công nhận Công đoàn vững mạnh và Chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh.

- Năm 2007 được tặng thưởng Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh; được công nhận Công đoàn vững mạnh và Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

- Năm 2008 được tặng thưởng Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh; được công nhận Công đoàn vững mạnh và Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

- Năm 2009 được tặng thưởng Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh; được công nhận Công đoàn vững mạnh và Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

- Năm 2010 được tặng ằng khen của UBND tỉnh Bình Định về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước ngành xây dựng giai đoạn 2005-2009 tại Quyết định số 1465/QĐ-CTUBND ngày 09/7/2010.

- Năm 2010 được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba của Chủ tịch nước tại Quyết định số 1365-QĐ/CTN ngày 21/8/2010.

- Năm 2011 được tặng thưởng Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh; được công nhận Công đoàn vững mạnh và Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

- Năm 2012 được tặng thưởng Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh; được công nhận Công đoàn vững mạnh và Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

- Năm 2015 được tặng thưởng Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh; được công nhận Công đoàn vững mạnh xuất sắc và Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

- Năm 2016 được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước tại Quyết định số 2080/QĐ-CTN ngày 26/9/2016.

- Năm 2016 được tặng Bằng khen của UBND tỉnh Bình Định về thành tích xuất sắc trong hoạt động SX-KD giai đoạn 2015-2016 tại Quyết định số 3356/QĐ-UB ngày 22/9/2016.

- Năm 2017 được tặng Bằng khen của UBND tỉnh về thành tích xuất sắc trong thực hiện các chỉ tiêu thi đua năm 2017 tại Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 14/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Năm 2018 được tặng Cờ Thi đua của UBND tỉnh tặng đơn vị tiêu biểu xuất sắc phong trào thi đua Khối sản xuất – kinh doanh và dịch vụ tại Quyết định số 762/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của UBND tỉnh Bình Định.

- Năm 2019 Cờ Thi đua của UBND tỉnh về thành tích đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ công tác, dẫn đầu Cụm, Khối Thi đua năm 2019 tại Quyết định số 1094/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh Bình Định. 

- Năm 2020 được tặng Bằng khen của UBND tỉnh về thành tích xuất sắc trong thực hiện các chỉ tiêu thi đua năm 2020 tại Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày 23/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Cờ Thi đua của Chính phủ tặng đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua tại Quyết định số 962/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong thời gian đến, tập thể CBCNV nguyện phấn đấu xây dựng Công ty trở thành một trong những đơn vị cấp nước có trình độ quản lý tiên tiến, công nghệ hiện đại ngang tầm với các Công ty cấp nước hàng đầu trong nước, sớm hòa nhập trình độ cấp nước trong khu vực và thế giới; đáp ứng tốt nhu cầu phát triển của tỉnh, phù hợp với quy hoạch phát triển cấp nước toàn tỉnh đến năm 2025 tầm nhìn đến 2030.