CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH
BINHDINH WATER SUPPLY AND SEWERAGE JOINT STOCK COMPANY
CÔNG BỐ THÔNG TIN 24 GIỜ: NGHỊ QUYẾT SỐ 04/NQ-HĐQT NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2022 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24 GIỜ: NGHỊ QUYẾT SỐ 04/NQ-HĐQT NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2022 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH   Trân trọng thông báo: Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 16/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định về việc thông qua nội dung và ký kết Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch của Dự án Nhà ...