TEM2new2017
19. 01. 17
              CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH   Kính báo cáo: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội và Quý cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định về việc công bố danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn.   Ngày chốt danh sách sở hữu: 31/8/2018, sau ngày chốt danh sách đế
18. 09. 07
   Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Định xin thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017 Nội dung chi tiết xem tại đây.
18. 08. 28
     Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Ông Dương Tiến Dũng - Thành Viên HĐQT Nội dung chi tiết xem tại đây.
18. 08. 14
   Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2017. Nội dung chi tiết thông báo xem tại đây
18. 08. 14
      Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng      Nội dung chi tiết xem tại đây.