CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH
BINHDINH WATER SUPPLY AND SEWERAGE JOINT STOCK COMPANY
THÔNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ THOÁT NƯỚC, XỬ LÝ NƯỚC THẢI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2023-2025

THÔNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ THOÁT NƯỚC, XỬ LÝ NƯỚC THẢI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2023-2025

Căn cứ Quyết định số 3637/QĐ-UBND ngày 02/10/2023 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt giá dịch vụ thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định giai đoạn 2023-2025.Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định thông ...