CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH
BINHDINH WATER SUPPLY AND SEWERAGE JOINT STOCK COMPANY
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Sau thời gian tạm hoãn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, vào lúc 13 giờ 30 ngày 29/6/2020 tại hội trường Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Về tham dự Đại hội có bà Đặng Thu Hương - Phó Giám đốc Sở Tài chính Bình Định, ông Lê Trung Hậu - Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Định, ông Mai Hồng Quân - Phó Trưởng phòng CCVC Sở Nội vụ Bình Định và các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty cùng với 285 cổ đông, đại diện  cho 12.211.483 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 98,39% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông được mời tham dự Đại hội.

Sau phần khai mạc Đại hội, Đoàn Chủ tịch và Ban kiểm soát đã thông qua các báo cáo, nội dung trình Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua:

( Ảnh Đoàn Chủ tịch và thư ký do Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua)

1. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

2. Thông qua Quy chế bầu cử và tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

3. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất-kinh doanh năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2020.

4. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng hoạt động năm 2020.

5. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2020.

6. Thông qua tờ trình về báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, tỷ lệ chia cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019; các chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2020, kế hoạch chia cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020; danh mục đầu tư năm 2020.

7. Thông qua tờ trình về việc ủy quyền chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020.

8. Thông qua tờ trình về việc xem xét các nội dung về lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng thực hiện năm 2019; kế hoạch năm 2020 của người lao động và người quản lý Công ty.

9. Thông qua tờ trình về việc tiếp tục ủy quyền để thực hiện hoàn thiện công tác niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

                                  ( Ảnh Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, 05 ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị là:

1. Ông Nguyễn Văn Châu

2. Ông Lê Thanh Cường

3. Ông Lê Tiến Dũng

4. Ông Phan Đình Tân

5. Bà Ngô Thị Hồng Vân

và 03 ứng cử viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát là:

1. Ông Hà Phú Cường

2. Bà Huỳnh Thị Giao

3. Bà Trần Nguyễn Hạnh Lan

Các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát đã họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát với kết quả như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Châu               Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Bà Trần Nguyễn Hạnh Lan                   Trưởng Ban kiểm soát

Với những giải pháp thiết thực trên nhiều phương diện đã đề ra, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định kỳ vọng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 sẽ tiếp tục gặt hái nhiều kết quả khả quan, trong đó bao gồm việc thực hiện tốt chỉ tiêu giảm tỷ lệ thất thoát nước bình quân, góp phần hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đề ra./.


Nguồn: old.binhdinhwaco.com.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan