TEM2new2017
14. 02. 25
Được viết: 25 Tháng 2 2014
Tải Văn bản
Căn cứ Văn bản số 358/UBND-TH ngày 24/01/2014 của UBND tỉnh Bình Định v/v thực hiện công khai tài chính theo quy định tại Nghị định 61/2013/NĐ-CP ngày 25/06/2013