TEM2new2017
14. 08. 05
Tải Văn bản
(Nguồn: Phòng kế toán tài chính, Phòng kinh doanh)
14. 02. 25
Tải Văn bản
Căn cứ Văn bản số 358/UBND-TH ngày 24/01/2014 của UBND tỉnh Bình Định v/v thực hiện công khai tài chính theo quy định tại Nghị định 61/2013/NĐ-CP ngày 25/06/2013