TEM2new2017
16. 04. 15
Tải Văn bản
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định Tờ trình về tỷ lệ chia cổ tức, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015; Kế hoạch chia cổ tức, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016, Kết quả chi trả thù lao 9 tháng năm 2015 và quỹ thù lao kế hoạch năm 2016 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Danh mục  dự án đầu tư năm 2016 
16. 04. 15
Tải Văn bản
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định Báo cáo kế hoạch sản xuất - kinh doanh và tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị 9 tháng năm 2015; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016
16. 03. 04
Tải Văn bản
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định thông báo Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 như sau: Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 22/3/2016. Lý do và mục đích : Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Nội dung cụ thể: - Tỷ lệ thực hiện: + Đối