TEM2new2017
16. 04. 26
Tải Văn bản
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
16. 04. 15
Tải Văn bản
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định Tờ trình về việc  Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty
16. 04. 15
Tải Văn bản
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định Tờ trình về việc chấp thuận thay thế thành viên Hội đồng quản trị
16. 04. 15
Tải Văn bản
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định Tờ trình về việc Ủy quyền chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016