TEM2new2017
17. 05. 11
Thông báo về việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4100258955 đăng ký lần đầu ngày 31 tháng 07 năm 2010, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 09 tháng 05 năm 2017, do Sở KH & ĐT tỉnh Bình Định cấp, chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty chúng tô
17. 04. 28
Tải Văn bản
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
17. 04. 13
Tải Văn bản
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định thông báo về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. (Trong file thông báo có kèm GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ / ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH tải về). Nội dung tài liệu phục vụ tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017: - Tờ trì
17. 02. 24
Tải Văn bản
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2017
16. 08. 25
Tải Văn bản
Thông qua Dự thảo Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch giữa Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định với Công ty TNHH MTV Cấp nước SENCO Bình Định - Thông báo về việc mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 - Tờ trình về việc cho ý kiến Dự thảo Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch