CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH
BINHDINH WATER SUPPLY AND SEWERAGE JOINT STOCK COMPANY
Báo cáo chất lượng nước tuần 1 tháng 11 năm 2019

Báo cáo chất lượng nước tuần 1 tháng 11 năm 2019

Công ty CP Cấp thoát nước Bình Định, Báo cáo chất lượng nước Tuần 1 tháng 11 năm 2019  - Bể chứa 5A Trạm bơm tăng áp 5A  - Bể chứa nước tại NMXLN thị Bồng Sơn  - Bể chứa nước tại NMXLN phường Bình Định, thị xã An Nhơn  - Bể chứa nước tại NMXLN ...
Báo cáo chất lượng nước tuần 5 tháng 10 năm 2019

Báo cáo chất lượng nước tuần 5 tháng 10 năm 2019

Công ty CP Cấp thoát nước Bình Định, Báo cáo chất lượng nước Tuần 5 tháng 10 năm 2019  - Bể chứa 5A Trạm bơm tăng áp 5A  - Bể chứa nước tại NMXLN thị Bồng Sơn  - Bể chứa nước tại NMXLN phường Bình Định, thị xã An Nhơn  - Bể chứa nước tại ...
Báo cáo chất lượng nước tuần 4 tháng 10 năm 2019

Báo cáo chất lượng nước tuần 4 tháng 10 năm 2019

Công ty CP Cấp thoát nước Bình Định, Báo cáo chất lượng nước Tuần 4 tháng 10 năm 2019  - Bể chứa 5A Trạm bơm tăng áp 5A  - Bể chứa nước tại NMXLN thị Bồng Sơn  - Bể chứa nước tại NMXLN phường Bình Định, thị xã An Nhơn  - Bể chứa nước tại ...
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
LIÊN KẾT