TEM2new2017

Thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016

Được đăng: 16 Tháng 6 2017
 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Định.

Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Định, xin trân trọng thông báo đến các Cổ đông về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016 như sau:

Xem chi tiết toàn văn thông báo và tải văn bản đính kèm tại đây 

 
  loa thong bao