TEM2new2017

BÁO CÁO KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 9 THÁNG NĂM 2015; KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

Được đăng: 15 Tháng 4 2016
Tải Văn bản
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định
Báo cáo kế hoạch sản xuất - kinh doanh và tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị 9 tháng năm 2015; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016