TEM2new2017

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016

Được đăng: 23 Tháng 2 2017
Tải Văn bản

bao-cao-hoat-dong-kinh-doanh-12Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM.