TEM2new2017
18. 03. 08
QUY ĐỊNH Chế độ làm việc và phân công trách nhiệm của Ban điều hành Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định (Ban hành kèm theo Quyết định số 422/QĐ-CTN ngày 14/11/2018 của Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định)     Quy chế này nêu ra những quy định nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ và quyền hạn, xác định nguyên tắc làm
16. 02. 03
 Sơ đồ tổ chức Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Định     QUY ĐỊNH LÀM VIỆC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 421/QĐ-CTN ngày 14/11/2018 của Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định)   Chương I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY             Công ty cổ phần