TEM2new2017
18. 03. 08
Được viết: 08 Tháng 3 2018
QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH (Ban hành kèm theo Quyết định số:73/QĐ-CTN ngày 08 /03 /2018 của Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định) Quy chế này nêu ra những quy định nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ và quyền hạn, xác định nguyên tắc làm việc, c&aacut
16. 02. 03
Được viết: 03 Tháng 2 2016
 Sơ đồ tổ chức Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Định     QUY ĐỊNH LÀM VIỆC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 66/QĐ-CTN ngày 02/3/2018 của Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định) Quy chế này nêu ra những quy định nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ và quyền hạn, xác định nguyên tắc