TEM2new2017
16. 04. 29
Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Định 1, Tờ trình về tỷ lệ chia cổ tức, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015; Kế hoạch chia cổ tức, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016; Kết quả chi trả thù lao 9 tháng năm 2015 và quỹ thù lao kế hoạch năm 2016 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Danh mục  dự án đầu tư năm 2016 2. Tờ trình về việc  Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội
16. 04. 05
Với mục đích nâng cao nhận thức, phương pháp kỹ năng hoạt động về công tác An toàn vệ sinh lao động cho An toàn vệ sinh viên qua đó nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới An toàn vệ sinh viên, góp phần thực hiện tốt hơn các quy định của pháp luật và chế độ chính sách về công tác An toàn vệ sinh lao động và đảm bảo tính mạng, sức khỏe của
15. 07. 26
Chi Đoàn 5 là một trong 6 chi Đoàn trực thuộc Đoàn Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định. Từ khi được thành lập cho đến nay, Chi đoàn luôn đảm nhận vai trò là lực lượng nòng cốt và là cánh tay đắc lực của Đảng bộ Công ty nói chung và Chi bộ 5 nói riêng trong các hoạt động hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các phong trào, với
15. 07. 26
Căn cứ thông báo số 11/TB-ĐBCTN ngày 20/03/2015 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định về việc tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định nhiệm kỳ 2015-2017. Ngày 05/04/2015, tại Xí nghiệp Cấp nước số 2 Chi bộ 5 trực thuộc Đảng bộ công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ II đánh gi
15. 07. 26
Tháng 12/2014 vừa qua, các Chi đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Bình Định đã tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ (2014-2017). Đại hội đã tổng kết lại một năm hoạt động sôi nổi của đoàn viên, thanh niên Chi đoàn 6. Với lợi thế là lực lượng đoàn viên thanh niên trẻ tuổi, nhiệt huyết, Đoàn Công ty TNHH