TEM2new2017

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Được đăng: 04 Tháng 5 2018

Chiều ngày 27/4/2018, tại hội trường Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, với tổng số cổ đông tham dự Đại hội và đại diện theo ủy quyền là 299 cổ đông, sở hữu 12.231.883 cổ phần, chiếm 98,56% tổng số cổ phần biểu quyết.

Đại hội vinh dự được đón tiếp đại diện Sở Tài chính Bình Định, Sở Lao động-Thương Binh và Xã hội Bình Định, Quỹ Đầu tư Phát triển Bình Định đến tham dự và chỉ đạo.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định năm 2018 đã thông qua các nội dung:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động sản xuất-kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018;

- Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018;

- Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018;

- Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; Tỷ lệ chia cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017; Các chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2018, kế hoạch chia cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018; Danh mục đầu tư năm 2018; Quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2017 và xây dựng kế hoạch năm 2018;

- Tờ trình về việc tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị để thực hiện hoàn thiện công tác niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán;

- Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018;

- Tờ trình việc phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty.

Về kết quả sản xuất-kinh doanh năm 2017, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra, cụ thể: Tổng doanh thu đạt 163.695 triệu đồng, hoàn thành 111,13% kế hoạch năm; Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 8.450 triệu đồng; Lợi nhuận kế toán sau thuế: 6.726 triệu đồng. Với kết quả đó, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 là 3,5%.

dhocd2018

(Hình ảnh Cổ đông tham gia thảo luận tại Đại Hội cổ đông thường niên năm 2018)

Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành phấn đấu thực hiện, trong đó tổng doanh thu đạt 171.280 triệu đồng, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 8.500 triệu đồng, chi trả cổ tức dự kiến 3,5%.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Châu - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và tập thể người lao động trong thời gian qua. Trước những khó khăn và cơ hội trong giai đoạn tới, Hội đồng quản trị và Ban điều hành cam kết bám sát tình hình, vận dụng linh hoạt các giải pháp để thực hiện hoàn thành kế hoạch, mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra./.