TEM2new2017

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Được đăng: 16 Tháng 5 2017
Thực hiện Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty, ngày 28/4/2017 tại hội trường Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
dai hoi co dong2017( Hình ảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 )
Về tham dự Đại hội có sự hiện diện của 39 cổ đông sở hữu và đại diện theo ủy quyền cho 12.257.783 cổ phần tham dự, đạt 98,77% cổ phần có quyền biểu quyết.
Về phía đại biểu, có sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương Binh và Xã hội Bình Định, ông Nguyễn Bạo - Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển Bình Định đến tham dự và chỉ đạo.
Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Châu - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động sản xuất-kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017, tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Theo báo cáo, trong năm 2016 mặc dù gặp rất nhiều thách thức song Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV Công ty đã đoàn kết, nỗ lực, đưa ra các giải pháp phù hợp vượt qua khó khăn để đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, cụ thể:
* Về thực hiện các chỉ tiêu sản xuất-kinh doanh và chỉ tiêu tài chính:
- Sản lượng nước sản xuất: 20.553.847m3 đạt 105,3% so với kế hoạch, tăng 8,38% so với năm 2015.
- Sản lượng nước tiêu thụ: 17.046.598m3 đạt 105,3% so với kế hoạch, tăng 8,47% so với năm 2015.
- Tỷ lệ thất thoát nước: 17,06%, giảm 0,07% so với thực hiện năm 2015.
- Tổng doanh thu và thu nhập: 141.945 triệu đồng, đạt 109,69% so với kế hoạch
- Lợi nhuận thực hiện: 13.738 triệu đồng, đạt 183,17% so với kế hoạch.
- Tỷ lệ chia cổ tức: dự kiến 3,00% (300 đồng/cổ phiếu), đạt 150,00% so với kế hoạch.
* Đại hội đã tiến hành xem xét thông qua các nội dung gồm:
- Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động sản xuất-kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
- Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
- Thông qua việc chia cổ tức, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016; Kế hoạch chia cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017; Thông qua danh mục dự án đầu tư năm 2017.
- Thông qua việc xem xét và phê chuẩn các nội dung về lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của người lao động và người quản lý Công ty.
- Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.
- Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.
- Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty.
Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thống nhất thông qua những nội dung trong báo cáo đã nêu.
Thay mặt Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định, ông Nguyễn Văn Châu - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty đã cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của Đại hội đồng cổ đông thống nhất biểu quyết tán thành 100% các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017; đồng thời cam kết sẽ cùng Ban điều hành và toàn thể CBCNV Công ty nỗ lực hết sức để hoàn thành tốt kế hoạch năm 2017 đưa Công ty ngày càng phát triển bền vững.
dc chau cam on dai bieu
(Hình ảnh ông Nguyễn Văn Châu - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty,
thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định đã thành công tốt đẹp. Với sự tin tưởng, ủng hộ của cổ đông cùng với quyết tâm cao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát và toàn thể CBCNV, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công mới.

Nguồn: Phòng tchc-lđtlbao cao hoat dong kinh doanh 12