TEM2new2017

Năng lực phân tích và quản lý chất lượng cấp nước an toàn theo tiêu chí ISO/IEC 17025:2005

Được đăng: 05 Tháng 1 2017

Phòng Quản lý chất lượng nước được thành lập ngày 01/5/2014, trên cơ sở tách ra từ tổ Hóa nghiệm của phòng Kỹ thuật, đây là sự kiện quan trọng thể hiện sự chú trọng đặc biệt của Lãnh đạo Công ty đối với hoạt động kiểm soát chất lượng nước.

hoa-nghiep2

( Nhân viên Phòng Quản lý chất lượng đang thục hiện hóa nghiệm  mẫu nước)

Từ khi thành lập phòng Quản lý chất lượng nước, từng bước đã xây dựng chương trình kiểm soát chất lượng nước chặt chẽ theo từng công đoạn của công nghệ xử lý nước. Từ kiểm soát chất lượng nước đầu vào, đến đầu ra của từng nhà máy, xí nghiệp, trạm bơm tiếp áp, bể chứa, mạng truyền dẫn, mạng phân phối và tại hộ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.
Năm 2016, được sự chỉ đạo và tạo điều kiện của Ban điều hành Công ty, phòng Quản lý chất lượng nước mạnh dạn triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng dành riêng cho hoạt động phân tích, thử nghiệm.

hoa-nghiep

( Nhân viên phòng Quản lý chất lượng  đang thực hiện xét nghiệm mẫu nước )

Tuy quá trình xây dựng và triển khai áp dụng gặp rất nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự chỉ đạo kịp thời của Ban điều hành, cộng với sự nổ lực và cố gắng không mệt mỏi của tập thể cán bộ phòng, đến tháng 12/2016 phòng Quản lý chất lượng nước đã được, Văn phòng công nhận chất lượng (BoA) của Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 – Mã số VILAS 974; Với tổng số 14 phép thử, trong đó có 11 phép thử lĩnh vực Hóa bao gồm: pH, độ đục, sắt tổng, Clorua (Cl-), Độ cứng tổng, nitrat ( NO3-), nitrit (NO2-), độ màu, chỉ số pemanganat (IMn), mangan, sunfat (SO42-) và 03 phép thử lĩnh vực sinh bao gồm: Coliform tổng số, Coliform chịu nhiệt và Escherichia coli giả định.

giay-chung-nhan-iso

 

(Chứng nhận tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 )

Chứng chỉ công nhận này, đã chứng minh phòng Quản lý chất lượng nước, có đủ năng lực về kỹ thuật và tổ chức quản lý, có khả năng cung cấp các kết quả thử nghiệm có độ chính xác cao. Phù hợp với các tiêu chuẩn trong và ngoài nước.

Đây được xem là một bước tiến đáng kể, giúp cho công tác kiểm soát chất lượng nước được chủ động, kịp thời và hiệu quả hơn, góp phần quan trọng vào sự nghiệm cấp nước an toàn và bền vững của Công ty.
Với phương châm “luôn lấy chất lượng làm tiêu chí hàng đầu”, phòng Quản lý chất lượng nước Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định, cam kết duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng. Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

( Theo Phòng QLCLN_ Nguyễn Nguyễn Hoài Viễn )