TEM2new2017

Hệ thống thoát nước bàn giao cho Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định quản lý khai thác, sử dụng

Được đăng: 26 Tháng 7 2015

ban-giao- Ngày 10/10/2012 UBND tỉnh có Văn bản số 3880/UBND-KTN về việc thực hiện bàn giao và đưa vào sử dụng công trình Đường từ Quốc lộ 1D (điểm du lịch số 5) đến khu du lịch Quy Hòa. Văn bản có nội dung: “Hệ thống thoát nước bàn giao cho Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định quản lý khai thác, sử dụng”.
- Ngày 10/10/2012 UBND tỉnh có Văn bản số 3883/UBND-TH V/v kiểm tra báo cáo tài chính năm 2011 đối với một số Công ty nhà nước với nội dung “ Đồng ý không kiểm tra báo cáo tài chính năm 2011 trong năm 2012 đối với 03 đơn vị: Công ty Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định và Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định”.
- Ngày 10/10/2012 Cục thuế tỉnh Bình Định có Thông báo số 3762/TB-CT Về việc thực hiện chính sách thuế TNCN có nội dung: “ Cục thuế tỉnh Bình Định đề nghị cơ quan, đơn vị; các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Bình Định triển khai thực hiện việc miễn, giảm thuế TNCN theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 140/2012/TT-BTC ngày 21/5/2012 của Bộ Tài chính”.

- Ngày 17/10/2012 Sở Tài chính Bình Định có Tờ trình số 2854/TTr-STC-VG trình UBND tỉnh Bình Định Phê duyệt phương án giá bán nước máy cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh trong năm 2013 và lộ trình năm 2014-2015 do Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Bình Định cung cấp.