TEM2new2017
17. 04. 13
Tải Văn bản
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định thông báo về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. (Trong file thông báo có kèm GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ / ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH tải về). Nội dung tài liệu phục vụ tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017: - Tờ trình về việc
17. 01. 01
Tải Văn bản
Bảng giá nước máy từ năm 2015 đến 2020 của UBND tỉnh Bình Định.
17. 04. 19
Tải Văn bản
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định báo cáo tài chính quý I năm 2017.
17. 02. 24
Tải Văn bản
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2017
16. 08. 04
Tải Văn bản
 Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2016.