TEM2new2017
17. 02. 24
Tải Văn bản
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2017
16. 08. 04
Tải Văn bản
 Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2016.
16. 08. 02
Tải Văn bản
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định Thông báo việc chi trả cổ tức năm 2015. Quý cổ đông có thể in mẫu giấy ủy quyền nhận cổ tức và mẫu giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản ở trang 2 và 3 của file. (Lưu ý: Download file về máy tính trước khi in)
16. 07. 05
Tải Văn bản
Ký hợp đồng kiểm toán với công ty Kiểm toán CPA Việt Nam - V/v Kiểm toán BCTC năm 2016