TEM2new2017

Thông báo về bảng giá nước máy từ năm 2015 đến 2020

17. 01. 01
Được viết: 01 Tháng 1 2017
Tải Văn bản

Bảng giá nước máy từ năm 2015 đến 2020 của UBND tỉnh Bình Định.