TEM2new2017
17. 01. 04
Được viết: 04 Tháng 1 2017
  Căn cứ quyết định số 4225/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 của UBND tỉnh Bình Định về việc quy định giá bán nước máy từ năm 2015 đến 2020 do Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Bình Định cung cấp trên địa bàn tỉnh; Căn cứ quyết định số 4320/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 của UBND tỉnh Bình Định về việc quy định giá dịch vụ thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn t
17. 04. 13
Được viết: 13 Tháng 4 2017
Tải Văn bản
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định thông báo về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. (Trong file thông báo có kèm GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ / ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH tải về). Nội dung tài liệu phục vụ tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017: - Tờ trình về việc
17. 01. 01
Được viết: 01 Tháng 1 2017
Tải Văn bản
Bảng giá nước máy từ năm 2015 đến 2020 của UBND tỉnh Bình Định.
17. 04. 19
Được viết: 19 Tháng 4 2017
Tải Văn bản
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định báo cáo tài chính quý I năm 2017.
17. 02. 24
Được viết: 24 Tháng 2 2017
Tải Văn bản
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2017