TEM2new2017
17. 09. 26
      Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, cùng quý cổ đông Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Định. Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Định, xin trân trọng thông báo như sau: Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 24/08/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bìn
17. 07. 18
      Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, cùng quý cổ đông Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Định. Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Định, xin trân trọng thông báo như sau: Ngày chốt danh sách sở hửu 12/06/2017 đến ngày 30/06/2017, Danh sách cổ đông nhà nước và cổ đông lớn, sở hửu cổ phần C&ocir
17. 06. 16
 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Định. Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Định, xin trân trọng thông báo đến các Cổ đông về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016 như sau: Xem chi tiết toàn văn thông báo và tải văn bản đính kèm tại đây       
17. 06. 16
  Ngày 15/6/2017, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định nhận được văn bản số 3653/UBCK-GSĐC của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước v/v thực hiện nghĩa vụ của công ty đại chúng. Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định giải trình ý kiến của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước tại văn bản số 3653/UBCK-GSĐC ngày 05/06/2017, cụ thể như sau:  Văn bả
17. 06. 14
Tải Văn bản
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24h. Nội dung công bố thông tin: Ngày 14/6/2017 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định đã ký Hợp đồng kiểm toán số 82/2018/HĐKT-BCTC/CPA VIETNAM với Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM về việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ng&a