TEM2new2017

BÁO CÁO DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN TẠI THỜI ĐIỂM 06 THÁNG CUỐI NĂM 2018

Được đăng: 17 Tháng 1 2019
loa thong bao             

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH

  Kính báo cáo: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội và Quý cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định về việc công bố danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn.

  Ngày chốt danh sách sở hữu: 31/8/2018, sau ngày chốt danh sách đến ngày 31/12/2018 Công ty không nhận được các văn bản về sự thay đổi của cổ đông lớn.

   Nội dung chi tiết xem tại đây.