TEM2new2017

BÁO CÁO DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC VÀ CỔ ĐÔNG LỚN TẠI THỜI ĐIỂM 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Được đăng: 18 Tháng 7 2018
loa thong bao             

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH

   Kính báo cáo: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội & Quý Cổ đông Công ty Cổ Phần cấp thoát nước Bình Định. Về việc công bố Danh sách Cổ Đông Nhà Nước, Cổ Đông Lớn.

   Ngày chốt danh sách sở hửu: 10/04/2018, sau ngày chốt danh sách đến ngày 30/6/2018 Công ty không nhận được các văn bản về sự thay đổi của cổ đông lớn.  

   Nội dung chi tiết xem tại đây.