TEM2new2017

THÔNG TIN BẤT THƯỜNG TRONG THỜI HẠN 24H NGÀY 5 THÁNG 7 NĂM 2018

Được đăng: 05 Tháng 7 2018
TIN24H                  

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24h.

Nội dung công bố thông tin: Ngày 5/7/2018 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định đã ký Hợp đồng kiểm toán số: 132/2019/HĐKT-BCTC/CPAVIETNAM với Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM, về việc kiểm toán Báo cáo tài chính giửa niên độ kết thúc ngày 30/6/2018 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc 31/12/2018 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.

Tải văn bản tại đây