TEM2new2017

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH

Được đăng: 27 Tháng 4 2018

logo cophan 20mm

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH

Mã chứng khoán:BDW

Trụ sở chính: Số 146, đường Lý Thái Tổ, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Điện thoại : (0256) 3946161 - 3646061 Fax: (0256) 3847.843

   Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội & Quý Cổ đông Công ty Cổ Phần cấp thoát nước Bình Định.

Công ty Cổ Phần cấp thoát nước Bình Định xin công bố thông tin:  Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.

Nội dung chi tiết báo cáo xem tại đây.