TEM2new2017

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Được đăng: 16 Tháng 4 2018

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH

THONG BAODHCD

Mã chứng khoán:BDW

Trụ sở chính: Số 146, đường Lý Thái Tổ, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Điện thoại : (0256) 3946161 - 3646061 Fax: (0256) 3847.843

   Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ Phần cấp thoát nước Bình Định.

 Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần cấp thoát nước Bình Định, xin trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông công ty đến tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

 Thời gian tổ chức 14h ngày 27/4/2018 

(Trong file thông báo có kèm Giấy đăng ký tham dự / ủy quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 công ty cổ phần cấp thoát nước bình định).

Nội dung chi tiết xem tại đây.

Nội dung tài liệu phục vụ tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018:

- Chương trình Họp Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2018. 

Nội dung chi tiết xem tại đây.

- Báo cáo tình hình hoạt động của Hội Đồng Quản Trị 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018. 

Nội dung chi tiết xem tại đây.

- Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018. 

Nội dung chi tiết xem tại đây.

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2018.

Nội dung chi tiết báo cáo xem tại đây.

- Tờ trình 01 Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, tỷ lệ chia cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017; Các chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2018, kế hoạch chia cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018; Danh mục đầu tư năm 2018; Quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2017 và xây dựng kế hoạch năm 2018

Nội dung chi tiết xem tại đây.

- Tờ trình 02 Về việc tiếp ủy quyền để thực hiện hoàn thiện công tác niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. 

Nội dung chi tiết xem tại đây.

- Tờ trình 03 Về việc ủy quyền chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018. 

Nội dung chi tiết xem tại đây.

Tờ trình 04 Về việc phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty. 

Nội dung chi tiết xem tại đây.