TEM2new2017

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC VÀ CỔ ĐÔNG LỚN

Được đăng: 22 Tháng 1 2018
loa thong bao             

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH

Mã chứng khoán:BDW

Trụ sở chính: Số 146, đường Lý Thái Tổ, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Điện thoại : (0256) 3946161 - 3646061 Fax: (0256) 3847.843

   Kính báo cáo; Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội & Quý Cổ đông Công ty Cổ Phần cấp thoát nước Bình Định. Về việc công bố Danh sách Cổ Đông Nhà Nước, Cổ Đông Lớn.

   Ngày chốt danh sách sở hửu: 12/06/2017, sau ngày chốt danh sách đến ngày 31/12/2017 Công ty không nhận được các văn bản về sự thay đổi của cổ đông lớn.  

   Nội dung chi tiết xem tại đây.