TEM2new2017

Thông báo Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

17. 07. 18
Được viết: 18 Tháng 7 2017

loa thong bao     

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, cùng quý cổ đông Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Định. Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Định, xin trân trọng thông báo như sau:

Ngày chốt danh sách sở hửu 12/06/2017 đến ngày 30/06/2017, Danh sách cổ đông nhà nước và cổ đông lớn, sở hửu cổ phần Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Định như sau:

Xem chi tiết tại đây.