TEM2new2017

Giải trình thực hiện nghĩa vụ của công ty đại chúng

Được đăng: 16 Tháng 6 2017

assets items thong bao

 

Ngày 15/6/2017, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định nhận được văn bản số 3653/UBCK-GSĐC của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước v/v thực hiện nghĩa vụ của công ty đại chúng.

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định giải trình ý kiến của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước tại văn bản số 3653/UBCK-GSĐC ngày 05/06/2017, cụ thể như sau:

 Văn bản tải về