TEM2new2017

Công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24h

17. 06. 14
Được viết: 14 Tháng 6 2017
Tải Văn bản

bao cao hoat dong kinh doanh 12Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24h.

Nội dung công bố thông tin: Ngày 14/6/2017 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định đã ký Hợp đồng kiểm toán số 82/2018/HĐKT-BCTC/CPA VIETNAM với Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM về việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.

Tải văn bản tại đây