TEM2new2017
17. 01. 19
Tải Văn bản
 Báo cáo tài chính quý IV năm 2016
16. 10. 18
Tải Văn bản
 Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2016
16. 08. 12
Tải Văn bản
 Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định đã được soát xét bởi Công  ty TNHH kiểm toán CPA  VIETNAM
16. 07. 20
Tải Văn bản
Giải trình lợi nhuận sau thuế quý 2 năm 2016 tăng so với quý 2 năm 2015 trên BCTC.
16. 04. 19
Tải Văn bản
Báo cáo tài chính quí I năm 2016
16. 03. 04
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định Mã chứng khoán: BDW Địa chỉ: 146 Lý Thái Tổ, Phường Quang Trung,tp Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định. Điện thoại: (0256) 3747.306  Fax: (0256) 3847.843 Người thực hiện công bố thông tin: ông Nguyễn Văn Châu - Giám Đốc Nội dung công bố thông tin: Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/4/2015 đến ngày 31/12/2
16. 01. 28
Tải Văn bản
Báo cáo tài chính năm 2015 (Từ 01/4/2015 đến 31/12/2015)
16. 01. 20
Tải Văn bản
Báo cáo tài chính Quí IV năm 2015
15. 10. 14
Tải Văn bản
Bao gồm: + Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01-DN); + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02-DN); + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B03-DN); + Thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu số B09-DN).
15. 07. 20
Tải Văn bản
Bảng cân đối kế toán (mẫu số B02-DN) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (mẫu số B02-DN) Lưu chuyển tiền tệ(mẫu số B03-DN) Thuyết minh báo cáo tài chính (mẫu số B09-DN)
15. 07. 20
Tải Văn bản
Bảng cân đối kế toán (mẫu số B01-DN) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (mẫu số B02-DN) Lưu chuyển tiền tệ (mẫu số B03-DN) Thuyết minh báo cáo tài chính (mẫu số B09-DN)
15. 05. 05
Tải Văn bản
Bảng cân đối kế toán (mẫu số B 01 - DN) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (mẫu số B 02 - DN) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (mẫu số B 03 - DN)
14. 08. 05
Tải Văn bản
(Nguồn: Phòng kế toán tài chính, Phòng kinh doanh)