TEM2new2017
16. 04. 19
Được viết: 19 Tháng 4 2016
Tải Văn bản
Báo cáo tài chính quí I năm 2016
16. 03. 04
Được viết: 04 Tháng 3 2016
Tải Văn bản
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định Mã chứng khoán: BDW Địa chỉ: 146 Lý Thái Tổ, Phường Quang Trung,tp Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0563646061 Fax: 0563847843 Người thực hiện công bố thông tin: ông Nguyễn Văn Châu - Giám Đốc Nội dung công bố thông tin: Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/4/2015 đến ngày 31/12/2015 của Công ty
16. 01. 28
Được viết: 28 Tháng 1 2016
Tải Văn bản
Báo cáo tài chính năm 2015 (Từ 01/4/2015 đến 31/12/2015)
16. 01. 20
Được viết: 20 Tháng 1 2016
Tải Văn bản
Báo cáo tài chính Quí IV năm 2015
15. 10. 14
Được viết: 14 Tháng 10 2015
Tải Văn bản
Bao gồm: + Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01-DN); + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02-DN); + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B03-DN); + Thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu số B09-DN).