TEM2new2017
17. 02. 23
Được viết: 23 Tháng 2 2017
Tải Văn bản
Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM.
17. 01. 19
Được viết: 19 Tháng 1 2017
Tải Văn bản
 Báo cáo tài chính quý IV năm 2016
16. 10. 18
Được viết: 18 Tháng 10 2016
Tải Văn bản
 Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2016
16. 08. 12
Được viết: 12 Tháng 8 2016
Tải Văn bản
 Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định đã được soát xét bởi Công  ty TNHH kiểm toán CPA  VIETNAM
16. 07. 20
Được viết: 20 Tháng 7 2016
Tải Văn bản
Giải trình lợi nhuận sau thuế quý 2 năm 2016 tăng so với quý 2 năm 2015 trên BCTC.