TEM2new2017
17. 04. 19
Được viết: 19 Tháng 4 2017
Tải Văn bản
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định báo cáo tài chính quý I năm 2017.
17. 02. 23
Được viết: 23 Tháng 2 2017
Tải Văn bản
Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM.
17. 01. 19
Được viết: 19 Tháng 1 2017
Tải Văn bản
 Báo cáo tài chính quý IV năm 2016
16. 10. 18
Được viết: 18 Tháng 10 2016
Tải Văn bản
 Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2016
16. 08. 12
Được viết: 12 Tháng 8 2016
Tải Văn bản
 Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định đã được soát xét bởi Công  ty TNHH kiểm toán CPA  VIETNAM