TEM2new2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2018

Được đăng: 16 Tháng 10 2018
 BAOCAOTAICHINH3   

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.

Chi tết văn bản báo cáo xem tại đây