TEM2new2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2018 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH

Được đăng: 13 Tháng 8 2018
 BCTC2018   

 

Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định đã được soát xét bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM.

Chiết tiết báo cáo xem tại đây