TEM2new2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Được đăng: 28 Tháng 2 2018

 

 bao cao tai chinh           

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH 

Mã chứng khoán:BDW

Trụ sở chính: Số 146, đường Lý Thái Tổ, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Điện thoại : (0256) 3747.306  Fax: (0256) 3847.843

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định xin công bố thông tin:

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017. Được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM.

Bảng giải trình lợi nhận sau thuế năm 2017 giảm so với năm 2016 trên BCTC.

Chi tiết báo cáo tài chính xem tại đây