TEM2new2017

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH CÔNG KHAI BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2017

Được đăng: 20 Tháng 1 2018

 

 baocataichinh   

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH

Mã chứng khoán:BDW

Trụ sở chính: Số 146, đường Lý Thái Tổ, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam

Điện thoại : (0256) 3747.306  Fax: (0256) 3847.843

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định công khai báo cáo tài chính quý IV năm 2017 được lập 19/01/2018 bao gồm:

 + Bảng Cân Đối Kế Toán Giửa Niên Độ.

 + Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Giửa Niên Độ. 

 + Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ Giửa Niên Độ.

 + Bảng Thuyết Minh Báo Cáo Tài Chính.

Nội dung chi tiết báo cáo xem tại đây.