TEM2new2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ NĂM 2017 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Được đăng: 01 Tháng 8 2017

bao cao tai chinh  

Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định đã được soát xét bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM.

Chiết tiết báo cáo xem tại đây