TEM2new2017

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định báo cáo tài chính quý II năm 2017.

Được đăng: 18 Tháng 7 2017
 baocataichinh  

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định công khai báo cáo tài chính quý II năm 2017:

Nội dung chi tiết báo cáo xem tại đây.