TEM2new2017

Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2016

Được đăng: 12 Tháng 8 2016
Tải Văn bản

baocataichinh Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định đã được soát xét bởi Công  ty TNHH kiểm toán CPA  VIETNAM