TEM2new2017
16. 02. 03
Được viết: 03 Tháng 2 2016
Xí Nghiệp Cấp Nước Số 2, là đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Đinh, văn phòng chính của Xí nghiệp hiện tại ở địa chỉ: khối Trung Lương, thị trấn Bồng Sơn, tỉnh Bình Định, ĐT: 056.2212.606. Xí nghiệp được thành lập, ngày 31 tháng 7 năm 2010 theo quyết định số 24B/QĐ-CTN của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định (nay là Công ty cổ phần cấp tho
16. 02. 03
Được viết: 03 Tháng 2 2016
Xí Nghiệp Cấp Nước Số I, là đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Đinh, văn phòng chính của Xí nghiệp hiện tại ở địa chỉ: 345/32 Nguyễn Lữ, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, ĐT: 056.3539499. Xí nghiệp được thành lập, Ngày 08 tháng 6 năm 2009 theo quyết định số 24A/QĐ-CTN của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định (nay là