TEM2new2017

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH

Được đăng: 08 Tháng 3 2018

QUY ĐỊNH

Chế độ làm việc và phân công trách nhiệm

của Ban điều hành Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định

(Ban hành kèm theo Quyết định số 422/QĐ-CTN ngày 14/11/2018

của Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định)

 

 

Quy chế này nêu ra những quy định nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ và quyền hạn, xác định nguyên tắc làm việc, cách thức chung về quản lý điều hành của Ban điều hành Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.

 

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

 

- Giám đốc Công ty là người điều hành Công ty, đại diện pháp nhân Công ty chịu trách nhiệm trước pháp luật, HĐQT về toàn bộ hoạt động của Công ty, chỉ đạo chung mọi mặt công tác của Công ty. Tùy từng thời gian, Giám đốc trực tiếp chỉ đạo thực hiện những công việc trọng yếu của Công ty.

- Giám đốc thường xuyên trao đổi công việc với Phó Giám đốc Công ty trong hoạt động của mình, giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa Ban điều hành Công ty với Đảng uỷ, BCH Công đoàn Công ty.

- Phó Giám đốc Công ty giúp Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất-kinh doanh của Công ty theo phân công và uỷ quyền của Giám đốc; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty và trước pháp luật trong việc chỉ đạo các mặt hoạt động được phân công và uỷ quyền.

- Đối với những vấn đề mới phát sinh, thuộc thẩm quyền quyết định của Giám đốc Công ty mà chưa có quyết định của Giám đốc thì Phó Giám đốc xin ý kiến Giám đốc trước khi ra quyết định.

- Kế toán trưởng Công ty có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán của Công ty; giúp Giám đốc Công ty giám sát tài chính tại Công ty theo Luật Kế toán; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được phân công hoặc uỷ quyền.

- Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty không giải quyết những vấn đề thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của các Trưởng phòng nghiệp vụ, Tổ Đội sản xuất và Giám đốc Xí nghiệp trực thuộc. Không can thiệp sâu vào việc điều hành cụ thể của các Trưởng phòng nghiệp vụ, Tổ Đội sản xuất và Giám đốc Xí nghiệp trực thuộc.

- Trưởng các Phòng nghiệp vụ, Tổ Đội sản xuất và Giám đốc Xí nghiệp trực thuộc trong Công ty khi làm việc với Phó Giám đốc xem như là làm việc với Giám đốc Công ty. Các quyết định của Phó Giám đốc Công ty xem như là Quyết định của Giám đốc và phải được chấp hành nghiêm túc.

- Trưởng các Phòng nghiệp vụ, Tổ Đội sản xuất và Giám đốc Xí nghiệp trực thuộc có trách nhiệm tổ chức triển khai kịp thời, đúng chương trình kế hoạch và có chất lượng tốt các nhiệm vụ công tác được Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty giao, không ỷ lại và không để cho Ban điều hành Công ty phải làm thay phần việc của các bộ phận chức năng tham mưu.

 

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

CỦA GIÁM ĐỐC, PHÓ GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG

 

- Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty, chịu sự giám sát của HĐQT, chịu trách nhiệm trước HĐQT và trước pháp luật về thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

- Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng làm việc theo:

+ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

+ Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 11/3/2015 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định về Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước của tỉnh;

+ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định thông qua Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định ngày 26/3/2015;

+ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định ngày 26/3/2015;

+ Quy chế dân chủ trong Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.

- Các cuộc họp Ban điều hành Công ty (Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng): Giám đốc tổ chức các cuộc họp Ban điều hành Công ty khi cần thiết.

- Giám đốc Công ty phổ biến những thông tin, các chủ trương của ngành và Tỉnh về tình hình sản xuất-kinh doanh-phục vụ của Công ty.

- Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty phải có trách nhiệm báo cáo Giám đốc những công việc được phân công và uỷ quyền để bàn bạc giải quyết, kể cả những cuộc họp với các Ban ngành do Giám đốc phân công tham dự.

- Chủ tịch Công đoàn và Trưởng các Phòng nghiệp vụ, Tổ Đội sản xuất, Giám đốc Xí nghiệp trực thuộc được mời tham dự những cuộc họp cần thiết.

- Khi Giám đốc Công ty đi vắng, Giám đốc sẽ uỷ quyền cho Phó Giám đốc Công ty điều hành mọi hoạt động sản xuất-kinh doanh của Công ty.        

 

III. NHỮNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ

 

Trình tự thực hiện đảm bảo tuân thủ theo quy định của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các Nội quy, Quy chế của Công ty.

 

1. GIÁM ĐỐC CÔNG TY - NGUYỄN VĂN CHÂU

- Giám đốc Công ty là đại diện pháp nhân của Công ty trước pháp luật Nhà nước.

- Chủ tài khoản.

- Ngoài những quyền hạn và trách nhiệm đã được quy định tại Điều 30 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Giám đốc Công ty còn trực tiếp chỉ đạo các công tác sau:

+ Phụ trách công tác chính trị tư tưởng, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được cụ thể hoá tại Công ty;

+ Thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ, Thoả ước lao động tập thể được thông qua tại Hội nghị người lao động;

+ Điều hành công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác thanh tra, kiểm tra; công tác phòng chống tham nhũng, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của HĐQT;

+ Tổ chức ký kết, thực hiện hợp đồng và các giao dịch thương mại theo thẩm quyền được phân cấp;

+ Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức thuộc thẩm quyền của HĐQT để HĐQT quyết định. Quyết định và thực hiện phương án tổ chức theo thẩm quyền được phân cấp tại Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT;

+ Đề nghị HĐQT bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, quyết định mức lương và các quyền lợi khác của Phó Giám đốc, Kế toán trưởng;

+ Phê chuẩn chức năng, nhiệm vụ của các Phòng nghiệp vụ, Tổ Đội sản xuất, Xí nghiệp trực thuộc, chi nhánh hoặc văn phòng đại diện phù hợp với phương án tổ chức quản lý, kinh doanh của Công ty;

+ Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật; quyết định lương và phụ cấp (nếu có) đối với Trưởng, Phó các Phòng nghiệp vụ, Tổ Đội sản xuất, Xí nghiệp trực thuộc và CBCNV thuộc thẩm quyền quản lý của Giám đốc;

+ Quyết định định mức lao động các Phòng nghiệp vụ, Đội sản xuất, Xí nghiệp trực thuộc;

+ Quyết định tuyển dụng, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng lao động đáp ứng yêu cầu sản xuất-kinh doanh phù hợp với định mức lao động;

+ Tổ chức xây dựng và trình HĐQT ban hành các quy chế quản lý nội bộ của Công ty;

+ Tổ chức xây dựng và ban hành theo thẩm quyền các định mức kinh tế-kỹ thuật, tiêu chuẩn sản phẩm, đơn giá tiền lương áp dụng trong nội bộ Công ty;

+ Báo cáo HĐQT kết quả và tình hình hoạt động sản xuất-kinh doanh của Công ty, bao gồm Báo cáo tài chính hàng năm;

+ Kiến nghị phương án trả cổ tức để HĐQT trình ĐHĐCĐ quyết định. Kiến nghị hoặc quyết định xử lý lỗ trong kinh doanh theo Quy chế tài chính của Công ty;

+ Quyết định giá mua, giá bán sản phẩm và dịch vụ phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các quy chế của Công ty;

+ Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ của các Phó Giám đốc và Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng nghiệp vụ, Tổ Đội sản xuất, Xí nghiệp trực thuộc; Hội đồng thi đua khen thưởng; công tác tài chính-kế toán; công tác tổ chức; công tác quản lý kỹ thuật các Dự án do Công ty làm Chủ đầu tư; công tác kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện; công tác thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật, xây dựng dân dụng do Công ty giao và nhận thầu; công tác tuần tra, quản lý, sửa chữa hệ thống đường ống cấp nước; công tác kiểm tra, phục vụ khách hàng, chống thất thu thất thoát; công tác kỹ thuật sản xuất và cấp nước của toàn bộ hệ thống cấp nước khu vực TP-Quy Nhơn.

+ Trực tiếp chỉ đạo và kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ của Phòng TCHC-LĐTL, Phòng Quản lý dự án, Tổ Kỹ thuật điện, Đội Kiểm tra-Quản lý-Xây dựng hệ thống cấp nước và Đội Vận hành.

2. PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY - LÊ TIẾN DŨNG

- Kiểm tra, đôn đốc thực hiện các chủ trương đường lối chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các quy chế và quy định của Công ty.

- Quan hệ đối ngoại với các tổ chức và cá nhân để giải quyết nhiệm vụ được giao phục vụ cho công tác sản xuất-kinh doanh của Công ty.

- Quản lý chỉ đạo công tác lập thiết kế, dự toán, thi công xây lắp các công trình hệ thống cấp nước toàn Công ty.

- Chỉ đạo công tác kiểm tra chất lượng nước sạch trước khi cung cấp cho khách hàng.

- Phụ trách công tác kiểm tra các loại đồng hồ đo nước lạnh; công tác bảo dưỡng, thổi rửa, sửa chữa các giếng bơm và thiết bị máy bơm.

- Phụ trách công tác kỹ thuật sản xuất và cấp nước toàn bộ hệ thống cấp nước của Xí nghiệp Cấp nước số 1 và số 2.

- Thực hiện nhiệm vụ được giao đúng chương trình kế hoạch, đúng pháp luật và các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Trực tiếp chỉ đạo và kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ của Phòng Kỹ thuật, Phòng Quản lý chất lượng nước, Đội Quản lý máy móc thiết bị, Xí nghiệp Cấp nước số 1 và Xí nghiệp cấp nước số 2.

- Phụ trách các công việc khác do Giám đốc phân công.

3. KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY - LÊ THANH CƯỜNG

- Kiểm tra, đôn đốc thực hiện các chủ trương đường lối chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, của UBND tỉnh Bình Định, của Ngành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các quy chế và quy định của Công ty; giúp Giám đốc Công ty giám sát tài chính tại Công ty theo Luật Kế toán.

- Phụ trách công tác tài chính-kế toán của toàn Công ty.

- Tổ chức thực hiện và kiểm tra công tác kế toán-tài chính theo Quy chế tài chính, Quy chế quản lý nợ của Công ty.

- Quan hệ đối ngoại với các tổ chức và cá nhân để giải quyết nhiệm vụ được giao phục vụ cho công tác sản xuất-kinh doanh của Công ty.

- Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán.

- Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính đơn vị kế toán.

- Kiểm tra giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán.

- Chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra về mặt nghiệp vụ của Ban kiểm soát Công ty và các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính.

- Phụ trách kiểm tra việc thực hiện công tác kinh doanh; công tác ghi thu chỉ số đồng hồ khách hàng sử dụng nước; công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động sản xuất-kinh doanh của Công ty.

- Trực tiếp chỉ đạo và kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ của Phòng Kế toán-Tài chính, Phòng Kinh doanh, Phòng Vi tính và Đội Ghi-Thu.

 

IV. THẨM QUYỀN KIỂM TRA VÀ KÝ CÁC VĂN BẢN

 

Trình tự thực hiện đảm bảo tuân thủ theo quy định của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các nội quy, quy chế của Công ty.

1. GIÁM ĐỐC CÔNG TY - NGUYỄN VĂN CHÂU

- Giám đốc có thẩm quyền kiểm tra và ký những văn bản, giấy tờ sau:

+ Quyết định về tổ chức, nhân sự của Công ty;

+ Văn bản trình HĐQT và các Ban ngành có liên quan những vấn đề quan trọng mang tính chất pháp quy thực hiện trong toàn Công ty;

+ Quyết định về tiền lương, tiền thưởng, thi đua, khen thưởng, Hợp đồng lao động theo quy định của Nhà nước;

+ Quyết định về lao động, tiền lương;

+ Dự trù mua sắm, sửa chữa, thay thế công cụ, dụng cụ, vật tư, trang thiết bị phục vụ sản xuất-kinh doanh; ký chứng từ xuất, nhập vật tư;

+ Hợp đồng kinh tế, thanh toán tiền lương, tiền thưởng; các thủ tục thanh toán phục vụ cho mọi hoạt động sản xuất-kinh doanh của Công ty; văn bản đăng ký mua và bán vật tư phục vụ cho công tác sản xuất-kinh doanh; văn bản về thuế GTGT;

+ Quyết định ban hành định mức lao động, định mức vật tư, nhiên liệu phục vụ sản xuất-kinh doanh của Công ty;

+ Quyết định ban hành Đơn giá khoán sản phẩm cho các Đội sản xuất;

+ Quyết định về phê duyệt thiết kế-dự toán, kết quả đấu thầu các Dự án do Công ty làm Chủ đầu tư;

+ Hợp đồng cung cấp và sử dụng nước máy khối cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở, tổ chức kinh doanh và khối gia đình;

+ Phiếu chi;

+ Bảng quyết toán công trình cấp nước do Công ty làm Chủ đầu tư (từ nguồn vốn Công ty, nguồn vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn vay);

+ Biên bản nghiệm thu bàn giao công trình sử dụng hoàn thành các Dự án do Công ty làm Chủ đầu tư và các Dự án từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, nguồn vốn vay, nguồn vốn ODA;

+ Lệnh điều động xe.

2. PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY - LÊ TIẾN DŨNG

- Phó Giám đốc có thẩm quyền kiểm tra và ký những văn bản, giấy tờ sau:

+ Văn bản trình lên cấp trên và các Ban ngành liên quan những công việc cụ thể thuộc lĩnh vực được giao phụ trách; các văn bản hướng dẫn đôn đốc các Phòng nghiệp vụ, Tổ Đội sản xuất và Xí nghiệp trực thuộc thực hiện các Quyết định của Công ty;

+ Phiếu thu;

+ Thông báo ngừng cấp nước, thông báo đấu lại nước;

+ Thiết kế, dự toán cấp nước sinh hoạt hộ gia đình của Công ty;

+ Thiết kế, dự toán và nghiệm thu kỹ thuật các công trình cấp nước do Công ty làm Chủ đầu tư (từ nguồn vốn Công ty, nguồn vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn vay);

+ Thông báo mời thay, kiểm định đồng hồ đo nước;

+ Văn bản về An toàn lao động, bảo hộ lao động;

+ Các văn bản khác khi được Giám đốc uỷ quyền.

3. KẾ TOÁN TRƯỞNG - LÊ THANH CƯỜNG

Kế toán trưởng có thẩm quyền kiểm tra và ký các văn bản, giấy tờ sau:

+ Hoá đơn thu tiền nước và uỷ nhiệm thu tiền nước khối cơ quan, doanh nghiệp, các cơ sở, tổ chức kinh doanh;

+ Dự toán thay đồng hồ và dự toán sửa chữa;

+ Hoá đơn chứng từ có liên quan đến công tác tài chính, sản xuất-kinh doanh của Công ty theo phân cấp trách nhiệm, quyền hạn của Kế toán trưởng thực hiện đúng Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

 

Trong quá trình thực hiện Quy chế làm việc của Ban điều hành Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định nếu cần điều chỉnh, bổ sung sẽ được Giám đốc Công ty xem xét, sửa đổi kịp thời./.

 

   GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH ÔNG NGUYỄN VĂN CHÂU ĐÃ KÝ