TEM2new2017

Cơ cấu tổ chức

16. 02. 03
Được viết: 03 Tháng 2 2016
sodotochuc2017
 Sơ đồ tổ chức Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Định
 
 

QUY ĐỊNH LÀM VIỆC

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 66/QĐ-CTN ngày 02/3/2018

của Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định)

Quy chế này nêu ra những quy định nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ và quyền hạn, xác định nguyên tắc làm việc, cách thức chung về quản lý điều hành của Ban điều hành Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định. 

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY

    Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định là doanh nghiệp được chuyển đổi từ Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bình Định.

    Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định ngày 26/3/2015.

    Công ty có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại ngân hàng và sử dụng khuôn dấu riêng để giao dịch.

    1. Trụ sở Công ty: 146 Lý Thái Tổ - TP. Quy Nhơn - Bình Định.

    2. Điện thoại: (056) 3946161 - 3747306 - 3846507 Fax: (056) 3847843

    3. Đăng ký kinh doanh: mã số doanh nghiệp 4100258955 do Sở Kế hoạch-Đầu tư Bình Định cấp ngày 01/4/2015.

    4. Chức năng và nhiệm vụ:

    Sản xuất và kinh doanh nước sạch; Duy tu, nạo vét và xử lý chất thải hệ thống thoát nước TP-Quy Nhơn; Hút và xử lý chất thải bể phốt hầm cầu; Thiết kế công trình cấp thoát nước, giám sát lắp đặt thiết bị công trình cấp thoát nước, tư vấn lập dự án đầu tư; Thi công xây lắp và sửa chữa công trình cấp thoát nước; Mua bán vật tư, thiết bị chuyên ngành cấp thoát nước; Kiểm định đồng hồ đo nước; Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai; Sản xuất nước đá; Thoát nước và xử lý nước thải; Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật; Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Cho thuê xe có động cơ; Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

    5. Cơ cấu tổ chức: 

    - Hội đồng quản trị;

    - Ban Kiểm soát; 

    - Ban điều hành Công ty;

    - Các Phòng nghiệp vụ gồm:

Phòng Kỹ thuật, Phòng Tổ chức Hành chính-Lao động tiền lương, Phòng Kế toán-Tài chính, Phòng Kinh doanh, Phòng Quản lý Dự án,Phòng Quản lý chất lượng nước, Phòng Vi tính;

    - Các đơn vị trực thuộc gồm: Xí nghiệp CN số 1, Xí nghiệp CN số 2;

    - Các Tổ, Đội sản xuất gồm: Đội Vận hành, Đội Quản lý-Xây dựng hệ thống cấp nước, Đội Quản lý máy móc thiết bị, Đội Ghi Thu, Đội Kiểm tra-Phục vụ khách hàng, Tổ Kỹ thuật điện.

I. NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC

    1. Toàn thể người lao động trong Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định có trách nhiệm thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, Nội quy và Quy chế của Công ty.

     2. Thực hiện hạch toán kinh tế độc lập và chịu trách nhiệm về kết quả SX-KD, đảm bảo có lãi để tái đầu tư, mở rộng sản xuất nhằm bảo toàn và phát triển vốn được giao, đồng thời trả nợ vốn vay đầu tư Dự án nâng công suất cấp nước TP-Quy Nhơn do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ, Dự án Cấp nước 09 thị trấn tỉnh Bình Định do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ và các dự án khác. Giải quyết thoả đáng, hài hòa lợi ích của cá nhân người lao động trong Công ty và các cổ đông theo kết quả đạt được trong khuôn khổ pháp luật quy định.

    3. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, làm việc theo chế độ thủ trưởng, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong quản lý.

    4. Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty không giải quyết những vấn đề thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của các Trưởng phòng nghiệp vụ, Đội trưởng và Giám đốc Xí nghiệp trực thuộc. Không can thiệp sâu vào việc điều hành cụ thể của các Trưởng phòng nghiệp vụ, Đội trưởng và Giám đốc Xí nghiệp trực thuộc.

    5. Các Phòng nghiệp vụ, Tổ Đội sản xuất và Xí nghiệp trực thuộc tự tổ chức xây dựng chức trách, nhiệm vụ quyền hạn và phân công công việc hợp lý cho từng thành viên của từng chức danh thuộc Phòng, Tổ Đội sản xuất và Xí nghiệp mình quản lý trình Giám đốc phê duyệt.

    6. Các Phòng nghiệp vụ, Tổ Đội sản xuất và Xí nghiệp trực thuộc có trách nhiệm tổ chức sử dụng tiết kiệm và bảo quản tốt xe máy, trang thiết bị, vật tư, công cụ, dụng cụ và văn phòng phẩm được giao.

    7. Trong phân giao nhiệm vụ, về nguyên tắc mỗi việc chỉ được giao một Phòng nghiệp vụ, Tổ Đội sản xuất, Xí nghiệp trực thuộc một người phụ trách. Trưởng phòng nghiệp vụ, Đội trưởng, Giám đốc Xí nghiệp trực thuộc là người chịu trách nhiệm chính về công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao của Phòng, Tổ Đội sản xuất, Xí nghiệp. Công nhân viên của Công ty phải xử lý và giải quyết công việc đúng phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền được giao.

    8. Bảo đảm tuân thủ trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết công việc theo đúng pháp luật, chương trình, kế hoạch, lịch làm việc và Quy định làm việc, trừ trường hợp đột xuất hoặc có yêu cầu khác của cơ quan cấp trên.

    9. Trưởng các Phòng nghiệp vụ, Tổ Đội sản xuất, Xí nghiệp trực thuộc có trách nhiệm tiếp nhận, phối hợp và tham mưu cho Giám đốc Công ty trong việc giải quyết các trường hợp khiếu nại, tố cáo có liên quan đến bộ phận mình quản lý. 

II. NHIỆM VỤ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY.

    1. Ban điều hành Công ty thực hiện chế độ làm việc và phụ trách những công việc được phân công cụ thể trong Quy định chế độ làm việc và phân công trách nhiệm của Ban điều hành Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.

    2. Giám đốc Công ty là người điều hành hoạt động SX-KD hằng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. Giám đốc Công ty thường xuyên trao đổi công việc với Phó Giám đốc Công ty trong hoạt động của mình, giữ mối quan hệ chặt chẽ giữa Ban điều hành Công ty với Đảng uỷ, BCH Công đoàn Công ty.

III. NHIỆM VỤ, TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦATRƯỞNG, PHÓ PHÒNG, TỔ TRƯỞNG, ĐỘI TRƯỞNG, ĐỘI PHÓ SẢN XUẤT, XÍ NGHIỆP TRỰC THUỘC TRONG CÔNG TY

    1. Trưởng các Phòng nghiệp vụ, Tổ Đội sản xuất và Giám đốc Xí nghiệp trực thuộc trong Công ty khi làm việc với Phó Giám đốc xem như là làm việc với Giám đốc Công ty. Các quyết định của Phó Giám đốc Công ty xem như là Quyết định của Giám đốc và phải được chấp hành nghiêm túc.

    2. Trưởng các Phòng nghiệp vụ, Tổ trưởng, Đội trưởng và Giám đốc Xí nghiệp trực thuộc có trách nhiệm tổ chức triển khai kịp thời, đúng chương trình kế hoạch và có chất lượng các nhiệm vụ công tác được Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty giao, không ỷ lại và không để cho Ban điều hành Công ty phải làm thay phần việc của các bộ phận chức năng tham mưu.

IV.ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

    Trách nhiệm thi hành:

Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng và Phó các Phòng nghiệp vụ, Tổ Đội sản xuất; Giám đốc, Phó Giám đốc, Phụ trách Kế toán các Xí nghiệp trực thuộc và CBCNV trong toàn Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Quy định này.

Tổ chức thực hiện:

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, trở ngại cho tình hình SX-KD của Công ty, trưởng các bộ phận tham mưu cho Giám đốc Công ty xem xét và quyết định việc sửa đổi, bổ sung./.

Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định Ông  Nguyễn Văn ChâuĐã ký.