TEM2new2017
16. 06. 01
Được viết: 01 Tháng 6 2016
Công ty CP Cấp thoát nước Bình Định, Báo cáo chất lượng nước Tuần 1 tháng 6 năm 2016  - Bể chứa 5A Trạm bơm tăng áp 5A  - Bể chứa nước tại NMXLN Bình Dương - Bể chứa nước tại NMXLN thị Bồng Sơn - Bể chứa nước tại NMXLN phường Bình Định, thị xã An Nhơn - Bể chứa nước tại NMXLN phường Đập Đá, thị xã An Nhơn - Bể chứa nước tại NMXLN phường&n
16. 06. 01
Được viết: 01 Tháng 6 2016
Công ty CP Cấp thoát nước Bình Định, Báo cáo chất lượng nước Tuần 3 tháng 5 năm 2016  - Bể chứa 5A Trạm bơm tăng áp 5A - Bể chứa nước tại NMXLN thị Bồng Sơn - Bể chứa nước tại NMXLN phường Bình Định, thị xã An Nhơn - Bể chứa nước tại NMXLN phường Đập Đá, thị xã An Nhơn - Bể chứa nước tại NMXLN phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn -&nbs
16. 06. 01
Được viết: 01 Tháng 6 2016
Công ty CP Cấp thoát nước Bình Định, Báo cáo chất lượng nước Tuần 2 tháng 5 năm 2016  - Bể chứa 5A Trạm bơm tăng áp 5A - Bể chứa nước tại NMXLN thị Bồng Sơn - Bể chứa nước tại NMXLN phường Bình Định, thị xã An Nhơn - Bể chứa nước tại NMXLN phường Đập Đá, thị xã An Nhơn - Bể chứa nước tại NMXLN phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn -&nbs
16. 06. 01
Được viết: 01 Tháng 6 2016
Công ty CP Cấp thoát nước Bình Định, Báo cáo chất lượng nước Tuần 1 tháng 5 năm 2016  - Bể chứa 5A Trạm bơm tăng áp 5A - Bể chứa nước tại NMXLN thị Bồng Sơn - Bể chứa nước tại NMXLN phường Bình Định, thị xã An Nhơn - Bể chứa nước tại NMXLN phường Đập Đá, thị xã An Nhơn - Bể chứa nước tại NMXLN phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn -&nbs
16. 05. 09
Được viết: 09 Tháng 5 2016
Công ty CP Cấp thoát nước Bình Định, Báo cáo chất lượng nước Tuần 4 tháng 4 năm 2016  - Bể chứa 5A Trạm bơm tăng áp 5A - Bể chứa nước tại NMXLN thị Bồng Sơn - Bể chứa nước tại NMXLN phường Bình Định, thị xã An Nhơn - Bể chứa nước tại NMXLN phường Đập Đá, thị xã An Nhơn - Bể chứa nước tại NMXLN phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn -&nbs
16. 05. 09
Được viết: 09 Tháng 5 2016
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước bình Định, Báo cáo kết quả chất lượng nước tuần 3 tháng 4 năm 2016  - Bể chứa 5A Trạm bơm tăng áp 5A - Bể chứa nước tại NMXLN thị Bồng Sơn - Bể chứa nước tại NMXLN phường Bình Định, thị xã An Nhơn - Bể chứa nước tại NMXLN phường Đập Đá, thị xã An Nhơn - Bể chứa nước tại NMXLN phường Nhơn Thành, thị xã An Nh
16. 05. 09
Được viết: 09 Tháng 5 2016
Công ty CP Cấp thoát nước Bình Định, Báo cáo chất lượng nước Tuần 2 tháng 4 năm 2016  - Bể chứa 5A Trạm bơm tăng áp 5A - Bể chứa nước tại NMXLN thị Bồng Sơn - Bể chứa nước tại NMXLN phường Bình Định, thị xã An Nhơn - Bể chứa nước tại NMXLN phường Đập Đá, thị xã An Nhơn - Bể chứa nước tại NMXLN Phú Tài - Bể chứa nước tại NMXLN thị tr
16. 05. 09
Được viết: 09 Tháng 5 2016
Công ty CP Cấp thoát nước Bình Định, Báo cáo chất lượng nước Tuần 1 tháng 4 năm 2016  - Bể chứa 5A Trạm bơm tăng áp 5A - Bể chứa nước tại NMXLN thị Bồng Sơn - Bể chứa nước tại NMXLN phường Bình Định, thị xã An Nhơn - Bể chứa nước tại NMXLN phường Đập Đá, thị xã An Nhơn - Bể chứa nước tại NMXLN phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn -&nbs
16. 04. 01
Được viết: 01 Tháng 4 2016
Tải Văn bản
Phiếu kết quả xét nghiệm mẫu nước tuần 1 tháng 3 năm 2016 theo thông tư 50-BYT.
16. 04. 01
Được viết: 01 Tháng 4 2016
Tải Văn bản
Phiếu kết quả xét nghiệm mẫu nước tuần 2 tháng 3 năm 2016 theo thông tư 50-BYT.
16. 01. 16
Được viết: 16 Tháng 1 2016
Công ty CP Cấp thoát nước Bình Định, Báo cáo chất lượng nước Tuần 4 tháng 12 năm 2016  - Bể chứa 5A Trạm bơm tăng áp 5A - Bể chứa nước tại NMXLN thị Bồng Sơn- Bể chứa nước tại NMXLN phường Bình Định, thị xã An Nhơn- Bể chứa nước tại NMXLN phường Đập Đá, thị xã An Nhơn- Bể chứa nước tại NMXLN Phú Tài- Bể chứa nước tại NMXLN thị trấn Tuy Phước - Bể chứa nước tại NMXLN phường Nhơn Thành, thị x&a